LATVIJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PIEREDZES APMAIŅAS UN SADARBĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI

 

Krāslavas pilsētas bērnudārzu, "Pīlādzītis" un "Pienenīte", pirmsskolas izglītības pedagogi un Krāslavas ģimnāzijas sākumskolas pedagogi, iesaistoties Latviešu valodas aģentūras konkursā, 2023.gada pavasarī piedalījās Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumā “Ielūdz 5-6 gadus veci bērni”, savstarpēji vienojoties par sadarbības plānu trīs dažādās aktivitātēs trīs mēnešu laikā.

Sadarbības pasākumu mērkis bija - atbalstīt Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāžu mācību procesa plānošanu un vadīšanu, īstenojot pāreju uz vienotu izglītības sistēmu.

 

Kopā notika trīs pieredzes apmaiņas, kas ietvera diskusijas par latviešu valodas metodikā aktuāliem jautājumiem:

• 05.04.2023. PII “Pīlādzītis” organizēja atklāto rotaļnodarbību “Mana Krāslava teikās” ar vārdu krājuma papildināšanas paņēmieniem; pedagogi Inta Stivriņa un Aija Trunoviča-Stivriņa dalījās pieredzē un labās prakses piemēros latviešu valodas mācību satura apguvē vienotajā izglītības sistēmā; nodarbību vēroja un analīzēja gan semināra dalībnieki - pirmsskolas pedagogi no PII "Pīlādzītis", „Pienenīte” un sākumskolas pedagogi no Kraslavas ģimnāzijas, gan Latviešu valodas aģentūras eksperte;

 

• 20.04.2023. PII “Pienenīte” organizēja atklātās rotaļnodarbības “Tavai un manai Krāslavai 100!” vērošanu un analīzi kopā ar LVA ekspertu; pedagogi Aina Stepiņa un Antonina Bezina dalījās labas prakses pieredzē par stāstītprasmes kā metodes izmantošanu; nodarbību vēroja un analīzēja gan semināra dalībnieki - pirmsskolas pedagogi no PII "Pīlādzītis", „Pienenīte” un sākumskolas pedagogi no Kraslavas ģimnāzijas, gan Latviešu valodas aģentūras eksperte;

 

• 10.05.2023. Metodiskās dienas laikā izglītības iestāžu pārstāvjiem tika piedāvāta ekspertes Ineses Skrimbles konsultācija par latviešu valodas apguves metodikas jautājumiem, kuri radušies atklāto nodarbību vērošanas laikā, pedagogi dalījās pieredzē un apguva rotaļu metodes latviešu valodas attīstības sekmēšanā jauniebraucējiem no Ukrainas un citām valstīm.

 

Kraslavas pedagogi atzīmēja, ka dalība seminaru pasākumos veicināja labāku izpratni par latviešu valodas lietojumu ikdienā lingvistiski neviendabīgā vidē; pedagogi saņema vertīgu atgriezenisko saiti par Latvijas kultūras izziņu pirmsskolas izglītības iestādēs. Sadarbības pasākuma laikā Krāslavas pirmsskolas un sākumskolas skolotāji aktualizēja iepriekšējo pieredzi par darbu lingvistiski neviendabīgā vidē, reflektēja par ieguvumiem un izaicinājumiem, aktualizēja informāciju par latviešu valodas apgūšanas metodēm, dalījās pieredzē par valodas jomas satura plānošanu, īstenošanu un izvērtēšanu rotaļnodarbībās. Dalība aktivitātēs deva iespēju 14 Krāslavas pedagogiem izveidot pamatu turpmākai ilgtspējīgai sadarbībai.

 

Paldies Latviešu valodas aģentūras ekspertiem, pirmsskolas iestāžu organizatoriem un pedagogiem par aktīvu dalību trīs dienu sadarbības mācībās!

 

Sadarbības pasākuma organizatore, Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” vadītājas vietniece Jeļena Vorošilova

 

 

 

5.grupas laukuma labiekārtošana

Pateicoties Krāslavas novada pašvaldības organizētajam projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”, iedzīvotāju grupa „Mēs nākam no bērnības” šovasar realizēja projektu „Prieks izaugt radošā un drošā vidē”.

 

Ieguldot gan Krāslavas novada pašvaldības finansējumu, gan vecāku materiālo atbalstu, gan iedzīvotāju grupas nesavtīgo darbu, projekta ietvaros tika labiekārtota Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 5. grupas rotaļu un aktīvās atpūtas zona, pielāgojot to jaunajai mācību pieejai, kas paredz daudz laika lietderīgi pavadīt svaigā gaisā.

 

Pirmsskolas iestādes „Pīlādzītis” 5. grupas laukumā esošās iekārtas bērnu rotaļām bija nokalpojušas savu laiku. Vienīgā vieta, kur bērni varēja darboties, bija smilšu kaste un nojume. Siltajos vasaras mēnešos grupas laukumā nebija iespējas paslēpties no saules. Ļoti vēlējāmies, lai bērni savu laiku pavada lietderīgi, radošās spēlēs un rotaļās.

 

Projekta mērķis bija PII „Pīlādzītis” audzēkņu mācību procesa kvalitātes uzlabošana, pielāgojot teritoriju jaunai mācību pieejai, kura paredz rotaļnodarbības dienas garumā, kā arī grupiņas bērnu un vecāku sadarbības sekmēšanu.

 

Pateicoties pašvaldības un projekta realizētāju atbalstam, grupas laukumā ir parādījies rotaļu namiņš un ligzdiņšūpoles. Nojume ir kļuvusi krāsaināka un funkcionālāka.

 

Projekta galvenie īstenotāji bija Zukulu un Friliņu ģimenes, viņu pārziņā bija veco iekārtu demontāža, rotaļu mājiņas pamatu betonēšanas darbi un pašas mājas konstrukcijas veidošana. Krāsošanas darbos aktīvi piedalījās audzēkņu vecāki - Reinis Dilba ar ģimeni, Anita Kriviņa, Inese Veličko - un grupas pedagoģiskais sastāvs: Jana Zukule, Inta Stivriņa.

 

Pateicoties skolotājas Aijas Trunovičas-Stivriņas mākslinieciskai pieejai, celiņš pie grupas nojumes pārvērtās dažādās spēlēs uz asfalta. Bijusī iestādes audzēkne Katrīna Stivriņa uz grupas nojumes sienām „uzbūra” krāsainus tēlus, kur bērni var skaitīt, sameklēt pazīstamus burtus un ciparus, novērot raksturīgākās gadalaiku pazīmes.

 

Ir paveikts ļoti liels darbs. Ir arī jauni sapņi un idejas… Mums kopā viss izdosies!

 

Inta Stivriņa,

projekta vadītāja

1.grupas laukuma labiekārtošana

 

Šogad izsludinātajā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2022” piedalījās Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pīlādzītis” nereģistrētā iedzīvotāju grupa, kas realizēja savu projektu – „1. grupas laukuma teritorijas labiekārtošana”. Projekta realizācijā piedalījās PII „Pīlādzītis” skolotāji un skolotāju palīgi, kā arī šīs grupas bērnu vecāki.

 

Projekta vispārējais mērķis bija PII „Pīlādzītis” audzēkņu mācību procesa kvalitātes uzlabošana, pielāgojot teritoriju jaunai mācību pieejai, kura paredz rotaļnodarbības dienas garumā, un, kas būs atbilstoša pamatprincipam – pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā, kā arī grupiņas bērnu un vecāku sadarbības sekmēšana.

 

Rezultāts tika sasniegts. Nojume labiekārtota, 1. grupas laukumā parādījās jaunas attīstošās bērnu rotaļas un izveidots jauns darba galds. Augusta nogalē notika 1. grupas laukuma atklāšana. Liela loma projekta realizācijā bija grupas skolotājām Anitai Smirnovai, Vijai Barševskai un skolotāju palīdzei Tatjanai Stivriņai, čakli palīgi bija arī bērnu vecāki un projekta atbalstītāji. Ar šādu atbalstu mums ir spēks.

 

Inita Gončarova,

projekta vadītāja

PII „PĪLĀDZĪTIS” 12. GRUPAS „ZAĻAIS” PAGALMS

Šovasar, pateicoties Krāslavas novada pašvaldības organizētājam projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi” saņemtajam finansējumam, pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Pīlādzītis” tika renovēts 12. grupas bērnu laukums. Sadarbojoties PII audzēkņu vecākiem un bērnudārza darbiniekiem, bērnu laukumu un nojumi izdevās pārvērst par pievilcīgu zonu bērnu atpūtai un praktiskajām nodarbībām.

 

Laika gaitā bērnu laukumu konstrukcijām un nojumēm zūd gan estētisms, gan arī funkcionalitāte, tas paliek ne visai drošas bērnu ikdienas lietošanai. 12. grupas bērnu laukumā notika koka vilciena restaurācija, nokrāsotas vecās mēbeles, un atjaunota krāsa jau esošajām konstrukcijām. Tika labiekārtota nojume, tajā ir jaunas mēbeles, atjaunots rotaļu un nodarbību stūrīšu inventārs, iesākta zaļās sienas izveidošana, ko plānojām turpināt par saviem līdzekļiem.

 

Kā galveno koncepciju mēs izvēlējamies izveidot bērniem „zaļo pagalmu”. Mūsu ideja - nodrošināt bērniem iespēju pavadīt laiku pielāgotā jauno zināšanu un iemaņu apgūšanai vidē un izveidot „zaļo dārzu”, kuru bērni izmantos, lai iepazītos ar dabas zinības procesiem, pašu spēkiem izaudzētu dārzeņus un ogas, paralēli apgūstot praktiskas dzīves iemaņas, attīstot atbildības izjūtu, saprastu fiziska darba vērtību utt.

 

Labiekārtotā nojume un restaurēts vilciens nodrošinās iespēju bērniem darboties un atpūsties, esot zem jumta, kā arī drošā un bērnu vajadzībām pielāgotā vidē. Tika izveidotas arī augstas dobes. Pavasarī bērniem būs iespēja ierīkot savu mazdārziņu bērnudārza pagalmā. Teritorijā ir iestādīts ēdamais pīlādzis, kā arī pavasarī plānots iestādīt vēl dažus ogulāju krūmus.

 

Projekts „Iedzīvotāji veido savu vidi” ir labs starts un atbalsts, lai labiekārtotu vidi, kurā lielāku dienas daļu pavada mūsu bērni. Finansiāli mūs atbalstīja arī SIA „ROLS”.

 

Oksana Mateja,

projekta vadītāja

BASKĀJU UN AKTIVITĀŠU TAKAS ATJAUNOŠANA

Iedzīvotāju grupa „Mazo Pīlādzēnu atbalstītāji” startēja Krāslavas novada domes rīkotajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2022” un ir īstenojusi projektu „Baskāju un aktivitāšu takas atjaunošana” pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pīlādzītis” teritorijā, lai atbalstītu kustīgu dzīvesveidu un sportiskas aktivitātes, kas veicina mazāko krāslaviešu fizisko un emocionālo attīstību.

 

Projekta laikā tika labiekārtota bērnudārza „Pīlādzītis” teritorijā esošā baskāju taka un aktivitāšu taka. Tā īstenošanā iesaistījās iedzīvotāju grupa, kura vēlas bērnos ieaudzināt rūpes par veselību un kustīga dzīvesveida ieraduma veidošanos ikdienā. Šodien, kad tik ļoti bērni ir pieraduši pie mazkustīga dzīvesveida un ekrāniem, svarīgi ir aktualizēt kustību kā pozitīvu rotaļu jau no agrīna bērna vecuma.

 

Projekta „Baskāju un aktivitāšu takas atjaunošana” realizācijas laikā tika izpētītas papildu aktivitāšu īstenošanas iespējas un taku daudzveidība citos bērnudārzos un izglītības iestādēs. Tika iegādāti materiāli esošās baskāju un aktivitāšu takas atjaunošanai (krāsaini akmeņi, kokmateriāli, krāsas u.c.), atjaunotas un papildinātas jau esošās takas ar jauniem elementiem, piemēram, izveidota brīvdabas dambrete.

 

Atjaunoto aktivitāšu taku bērni varēs izmantot ne tikai bērnudārza rīkotajās sporta nodarbībās, bet arī, dodoties mājās kopā ar vecākiem, jo daļa no aktivitāšu elementiem ir uzzīmēti uz bērnu dārza trotuāra un ir pieejami ikvienam. PII „Pīlādzītis” baskāju un aktivitāšu taka ir atjaunota, un tā ir kļuvusi bērniem vizuāli saistoša, lai ar prieku vairāk kustētos un sportotu ikdienā. Aicinām vecākus un citus interesentus uzkavēties bērnu dārza teritorijā, kopā ar bērniem rotaļāties un izmantot atjaunoto taku.

 

Zinaīda Bernāte,

projekta koordinatore

10.grupas laukuma labiekārtošana

Krāslavas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2022” tika atbalstīts projekts „PII „Pīlādzītis” 10. grupas laukuma un nojumes labiekārtošana daudzfunkcionālai pielietošanai”. Projektu finansēja Krāslavas novada pašvaldība, un 10% līdzfinansējumu nodrošināja projektu pieteicēji nereģistrētā iedzīvotāju grupa - PII „Pīlādzītis” 10. grupa, kurā apvienojās attiecīgās grupas audzēkņu pedagogi un vecāki. Visi projekta pieteicēji ir Krāslavas pilsētas vai novada iedzīvotāji, kas pārstāv dažādu profesiju spektru.

 

Uzsākot realizēt projektu, nereģistrētā iedzīvotāju grupa, veidoja pārrunas, kur tika izrunāts detalizēts darbības plāns, tika izveidota skice un iztēlota projekta vīzija, darba gaitā projekta dalībniekiem radās idejas, priekšlikumi, kurus mēs kopīgiem spēkiem īstenojām.

 

Projekta realizēšanas laikā notika savstarpējās pārrunas, diskusijas, ierosinājumu apspriede veiksmīgai projekta īstenošanai, kā arī kopīgi tika veikta smilšu kastes rekonstrukcija, līdzsvara un šķēršļu trases ierīkošana, koka autobusa konstrukcijas izveide, āra tāfeles atjaunošana, nojumes sienu nokrāsošana un dekorēšana, aktivitāšu dēļa izgatavošana un ierīkošana, grīdas nokrāsošana un dekorēšana, metāla stieņu izgatavošana un uzstādīšana, šūpoles izgatavošana un ierīkošana. Tādējādi kopīgiem spēkiem tika īstenoti gan krāsošanas darbi, gan dēļu apstrādāšana, dēļu ēvelēšana, materiālu iegāde, izgatavotās atribūtikas uzstādīšana, gan dažādu trafaretu izgatavošana, sienu un grīdas seguma apgleznošana, kā arī tika veikti citi lietderīgi darbi 10. grupas nojumes un laukuma labiekārtošanai.

 

Īstenojot projekta apakšmērķus - mums izdevās īstenot projekta vispārīgo mērķi: radīt ilgtspējīgu, daudzfunkcionālo, uz jaunās mācību pieejas vērstu vidi, kas stimulēs audzēkņu vispusīgu attīstīšanu brīvdabā, kā arī radīs estētisku vidi dažādu pasākumu svinēšanai, sekmējot sadarbību starp grupas pedagogiem, bērnu vecākiem un iestādes darbiniekiem.

 

Mēs uzskatām, ka sasniegtais rezultāts ir ļoti labs, un, kā jau bija paredzēts, mums veiksmīgi izdevās 10. grupas āra teritoriju izveidot funkcionāli elastīgu. Jau attiecīgo teritoriju pielieto gan mācību procesā, gan pasākumu svinēšanai.

 

Jūtamies gandarīti, ka, sākoties jaunajam mācību gadam, 10. grupas audzēkņiem āra teritorijā ir pieejama motivējoša, zinātkāri un radošumu stimulējoša darba vide, kas noteikti rosinās un virzīs bērnus uz darbību un apkārtējās vides izzināšanu.

 

Elīne Vilmane, projekta dalībniece

 

Kristīne Aļehno, projekta vadītāja

 

www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/veikta-laukuma-un-nojumes-labiekartosana.html