IESTĀDES MISIJA UN VĪZIJA

Misija:

Veidot katram bērnam piemērotu, intelektuāli izaicinošu un bagātinošu, fiziski un emocionāli drošu mācību vidi, īstenojot iekļaujošo, diferencēto, individualizēto mācību un audzināšanas procesu, ņemot vērā izglītojamo intereses, vajadzības, spējas un talantus.

 

Vīzija:

Kļūt par izglītības iestādi Krāslavas novadā, kurā katrs realizē savas stiprās puses.

 

Vērtības:

• Jēgpilnība – visas mācību un audzināšanas procesā iesaistītās puses izvēlas izglītojamo vecumposmam, spējām, vajadzībām un interesēm piemērotas metodes, mācību līdzekļus, materiālus, informāciju tehnoloģijas.

• Līdzatbildība – ikviens darbinieks ir iesaistīts iestādes vīzijas, mērķu un vērtību plānošanā, apspriedē un praktiskā īstenošanā; katrs darbinieks uzņemas personīgu atbildību par savu pienākumu izpildi, produktīvi izmanto resursus un savas stiprās puses, saskaņo pašattīstības plānus ar iestādes misiju, ir pašdisciplinēts, pašmotivēts un strādā ar entuziasmu.

• Pilsoniskums – darbinieki, bērni un viņu vecāki aktīvi un atbildīgi līdzdarbojas valsts un vietējās kopienas dzīves procesos un iniciatīvās, grupu un iestādes kārtības noteikumu izveidē un ievērošanā, rīkojas videi draudzīgi.

Kvalitātes politika:

• Iestādes vadības komanda, skolotāji, atbalsta personāls, tehniskie darbinieki apzinās, ka plānoto rezultātu un panākumus varēs gūt tikai komandas kopdarbībā; visas iesaistītās puses izprot izaicinājumus un ir pretīnākošas to risinājumos; katrs komandas dalībnieks zina, kāda ir viņu loma un veicamie pienākumi un kā viņu darbība ikdienā sekmē (vai kavē) iekļaujošas pirmsskolas veidošanos.

• Mēs apņemamies katrs savā ikdienas darbā būt atvērti, iecietīgi, izprotoši un iekļaujoši, jo tas palīdz mums pašiem un iestādei būt spēcīgiem; iestādē tiek ievērota demokrātiska, toleranta un cieņpilna komunikācija, katrs tiek uzklausīts, tiek nodrošināta atklāta saziņa, attiecības ir lietišķas un konstruktīvas, tiek nodrošināta „360 atgriezeniskā saikne”.

• Katrs pedagogs izprot un īsteno vienotu, mērķtiecīgu mācību un audzināšanas procesu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, orientējas to sasniegšanas kvantitatīvajos un kvalitatīvajos rādītājos.

 

Iestādes karogs

Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

 

Adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601, Latvija

tālrunis: +371-65622249

mob.t.: 28371980 (vad.vietn. J.Vorošilova)

fakss:     +371-65622259

e-pasts: pii.piladzitis@remove-this.inbox.lv

https://www.facebook.com/KraslavasNovadaPiiPiladzitis

Bankas rekvizīti

Mūsu bankas rekvizīti:

Krāslavas novada IP Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Juridiskā adrese: Skolas iela 7, Krāslava, LV-5601

Preču saņemšanas adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601

Reģ. Nr. 90011337202

PVN maksātāja Nr. LV90011337202

Banka: Valsts kase

Bankas kods (BIC/SWIFT kods): TRELLV22

Konta Nr. LV44TREL981429200200B