Iestādes karogs

Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

 

Adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601, Latvija

 

mob.t.: 28371980 (vad.vietn. J.Vorošilova)

e-pasts: piladzitis@kraslava.lv

https://www.facebook.com/KraslavasNovadaPiiPiladzitis

Bankas rekvizīti

Mūsu bankas rekvizīti:

Krāslavas novada IP Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Juridiskā adrese: Skolas iela 7, Krāslava, LV-5601

Preču saņemšanas adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601

Reģ. Nr. 90011337202

PVN maksātāja Nr. LV90011337202

Banka: Valsts kase

Bankas kods (BIC/SWIFT kods): TRELLV22

Konta Nr. LV44TREL981429200200B

IESTĀDES MISIJA UN VĪZIJA

Misija:

Veidot katram bērnam piemērotu, intelektuāli izaicinošu un bagātinošu, fiziski un emocionāli drošu mācību vidi, īstenojot iekļaujošo, diferencēto, individualizēto mācību un audzināšanas procesu, ņemot vērā izglītojamo intereses, vajadzības, spējas un talantus.

 

Vīzija:

Kļūt par izglītības iestādi Krāslavas novadā, kurā katrs realizē savas stiprās puses.

 

Vērtības:

• Jēgpilnība – visas mācību un audzināšanas procesā iesaistītās puses izvēlas izglītojamo vecumposmam, spējām, vajadzībām un interesēm piemērotas metodes, mācību līdzekļus, materiālus, informāciju tehnoloģijas.

• Līdzatbildība – ikviens darbinieks ir iesaistīts iestādes vīzijas, mērķu un vērtību plānošanā, apspriedē un praktiskā īstenošanā; katrs darbinieks uzņemas personīgu atbildību par savu pienākumu izpildi, produktīvi izmanto resursus un savas stiprās puses, saskaņo pašattīstības plānus ar iestādes misiju, ir pašdisciplinēts, pašmotivēts un strādā ar entuziasmu.

• Pilsoniskums – darbinieki, bērni un viņu vecāki aktīvi un atbildīgi līdzdarbojas valsts un vietējās kopienas dzīves procesos un iniciatīvās, grupu un iestādes kārtības noteikumu izveidē un ievērošanā, rīkojas videi draudzīgi.

Kvalitātes politika:

• Iestādes vadības komanda, skolotāji, atbalsta personāls, tehniskie darbinieki apzinās, ka plānoto rezultātu un panākumus varēs gūt tikai komandas kopdarbībā; visas iesaistītās puses izprot izaicinājumus un ir pretīnākošas to risinājumos; katrs komandas dalībnieks zina, kāda ir viņu loma un veicamie pienākumi un kā viņu darbība ikdienā sekmē (vai kavē) iekļaujošas pirmsskolas veidošanos.

• Mēs apņemamies katrs savā ikdienas darbā būt atvērti, iecietīgi, izprotoši un iekļaujoši, jo tas palīdz mums pašiem un iestādei būt spēcīgiem; iestādē tiek ievērota demokrātiska, toleranta un cieņpilna komunikācija, katrs tiek uzklausīts, tiek nodrošināta atklāta saziņa, attiecības ir lietišķas un konstruktīvas, tiek nodrošināta „360 atgriezeniskā saikne”.

• Katrs pedagogs izprot un īsteno vienotu, mērķtiecīgu mācību un audzināšanas procesu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, orientējas to sasniegšanas kvantitatīvajos un kvalitatīvajos rādītājos.

 

Uzņemšana izglītības iestādē

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki, likumiskie aizbildņi vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu (iestādes izstrādātā iesnieguma forma vai personīgs iesniegums), kā arī jāuzrāda vecāku personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu) un bērna dzimšanas apliecība.

  Iesniegumam pievieno:
  1. iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu vadītājam;
  2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), stājoties pirmsskolas izglītības grupā, 1. un 10. klasē;
  3. bērna profilaktiskās potēšanas kartes (veidlapa Nr. 063/u) dublikāts;
  4. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā. Uzņemot izglītojamos ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem vispārējās vidējās izglītības programmā, nav nepieciešams atkārtots pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais ir apguvis speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem;
  5. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.

  Apstrādes solis
  Aizpildīto iesniegumu iestādes vadītājs vai ar vadītāja rīkojumu noteikts iestādes darbinieks atbilstoši lietvedības prasībām reģistrē iesniegumu reģistrācijas žurnālā. Bērna uzņemšanu iestādē noformē ar iestādes vadītāja rīkojumu, norādot apgūstamo programmu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Izglītības iestādes vadītājs telefoniski, pa pastu vai e-pastu paziņo vecākiem par pieņemto lēmumu un aicina ierasties klātienē attiecīgajā iestādē, ņemot līdzi personas apliecinošu dokumentu.