Izglītības iestādes Misija –„Pīlādzītis” kā pilsoniskās kopienas resursu attīstība

 

Izglītības iestādes Vīzija par izglītojamo – audzināšanas procesa mērķtiecīga organizēšana bērnu tikumu un vērtību veidošanai

 

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā:

 

Jēgpilnība – visas mācību un audzināšanas procesā iesaistītās puses apzinās iestādes mērķus un uzdevumus, izvēlās produktīvās metodes, prot izvērtēt rezultātus un saskaņot individuālus attīstības plānus ar iestādes plānu, ir pašdisciplinēti un pašmotivēti.

 

Pilsoniskums – darbinieki, bērnu un viņu vecāki aktīvi un atbildīgi līdzdarbojas valsts un vietējās kopienas dzīves procesos un iniciatīvās, kārtības un drošības noteikumu izveidē un to ievērošanā, darbojas videi draudzīgi.

 

Sadarbība – iestādē tiek ievērota toleranta un cieņpilna komunikācija, katrs tiek uzklausīts un tiek nodrošināta atklāta saziņa, attiecības ir lietišķas un konstruktīvas, tiek nodrošināta atgiezeniskā saikne.

 

Radoši kritiskā domāšana – iestādē visās darbības jomās atbalsta radošumu un kritisko domāšanu problēmrisinājumos, tiek ieviestas inovācijas, atbalstīta proaktīva pieeja, kas vērsta uz nākotni un attīstību.

Iestādes karogs

Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

 

Adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601, Latvija

tālrunis: +371-65622249

mob.t.: 28371980 (vad.vietn. J.Vorošilova)

fakss:     +371-65622259

e-pasts: pii.piladzitis@remove-this.inbox.lv

https://www.facebook.com/KraslavasNovadaPiiPiladzitis

Bankas rekvizīti

Mūsu bankas rekvizīti:

Krāslavas novada IP Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Juridiskā adrese: Skolas iela 7, Krāslava, LV-5601

Preču saņemšanas adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601

Reģ. Nr. 90011337202

PVN maksātāja Nr. LV90011337202

Banka: Valsts kase

Bankas kods (BIC/SWIFT kods): TRELLV22

Konta Nr. LV44TREL981429200200B