08.12.2022. iestādes Padomes lēmumi

Iestādes padomes lēmumi:

1) Ievēlēt par iestādes Padomes priekšsēdētāju 2022./2023. mācību gadā Oksanu Mateju, par viņas vietnieku – Arti Upenieku.

 

2) Apstiprināt Iestādes Padomes sastāvu 2022./2023.mācību gadam:

• Iestādes vadītāja Svetlana Rukmane

• Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Jeļena Vorošilova

• Izglītības iestādes skolotāja Diāna Andžāne

• Pirmsskolas iestādes māsa/diētas māsa Jūlija Lazučenoka

• iestādes grupu vecāku komiteju locekļi (Agita Gureviča - 1.grupas vecāks, Līva Kovaļčuka - 2.grupas vecāks, Snežana Ivzāne – 4.grupas vecāks, Reinis Dilba - 5.grupas vecāks, Brigita Plociņa - 7.grupas vecāks, Igors Ostrovskis - 8.grupas vecāks, Inese Veļičko – 10.grupas vecāks, Kristīne Kozinda - 11.grupas vecāks)

• Viktors Aišpurs – dibinātāja pārstāvis.

 

3) Pamatojoties uz Izglītības likuma 58. panta un Pirmsskolas izglītības mācību programmas, Padome vienojās:

a) lai izglītojamais varētu apgūt pirmsskolas izglītības mācību programmu obligāto saturu, izglītības iestāde piešķirtā finansējuma ietvaros nodrošina nepieciešamās mācību grāmatas, mācību līdzekļus: uzskates plakātus, audio ierakstus, darba burtnīcas, mācību aprīkojumu, sporta inventāru, metodisko un izziņas literatūru, papīru, mācību materiālu kopēšanu, kancelejas piederumu minimumu; digitālos mācību līdzekļus;

b) izglītojamo vecāki savu iespēju robežās nodrošina individuālos mācību piederumus (izglītojamo personiskās lietošanas priekšmetus un materiālus, kurus, izmantojot mācību procesā, izglītojamais rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām), kas izmantojami vairāku mācību jomu obligātā satura apguvei: kancelejas piederumi (krāsas, rakstāmpiederumi, otas, plastilīns, līme, aplikācijas un zīmēšanas papīrs), diegi un tekstils, dabas materiāli; pārtikas produktus un izejvielas ēdiena pagatavošanai, kurus bērns izmanto individuālo mācību iespēju nodrošināšanai tehnoloģiju mācību jomā;

c) vecāki nodrošina ar izglītojamo personīgo veselību, drošību un higiēnu saistītus materiālus:

· sporta apģērbu un apavus;

· higiēnas piederumus: zobu birsti, ķemmi, kabatlakatiņu;

· ikdienā pastaigu laikā bērnam jābūt virsdrēbēm, kurās jau ir iešūti atstarojošie elementi vai pie apģērba ir piestiprināti atstarotāji, vai uz virsdrēbēm tiek uzvilkta atstarojošā veste;

· tīru, ērtu ikdienas apģērbu un apavus (nēsāšanai grupā un ārā, atbilstoši laika apstākļiem);

· savu iespēju robežās - svētku apģērbu tradicionālajos iestādes pasākumos;

d) vecāki nodrošina papildus izdevumu pēc brīvas izvēles:

· nodrošina izklaides pasākumu biļešu apmaksu līdz 3 eiro par biļeti - savu iespēju robežās;

· nodrošina sava bērna interešu pulciņu nodarbību apmaksu pēc brīvās izvēles līdz 3.00 eiro par vienu nodarbību;

· nodrošina izklaides ekskursiju izmaksas (transporta, biļešu, gida pakalpojumu, ēdināšanas u.c.), ja ekskursiju iniciatori ir paši vecāki un ekskursija nebija iekļauta iestādes tekošā mācību gada plānā kā mācību ekskursija.

e) iestādes Padomes pieņemtais lēmums ir saistošs visiem iestādes izglītojamo vecākiem;

f) gadījumā, ja vecāki nespēj nodrošināt izglītības iestādes Padomes pieņemtajā lēmumā norādītos individuālos mācību piederumus, vecāki drīkst rakstiski vērsties pie iestādes vadītājas ar pamatotu lūgumu, lai individuālos mācību līdzekļus nodrošina izglītības iestāde; lēmumu pieņem iestādes vadītāja.

 

08.12.2022. Padomes sēdes protokols

Iestādes Padomes reglaments

Izglītības iestādes Padomes tiesiskais regulējums

Izglītības likuma 31.pants. Izglītības iestādes padome

Pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kurā darbojas:

 izglītojamo deleģēti pārstāvji, izņemot pirmsskolas izglītības programmās,

 izglītojamo vecāku(personu, kas realizē aizgādību)deleģēti pārstāvji,

 izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji.

 

Izglītības iestādes padomes sastāvs

Vecāku pārstāvji – vairākumā, pārstāvjus ievēlē izglītības iestādes vecāku sapulce. Izglītības iestādes darbinieku nevar deleģēt padomē kā vecāku.

Padomes vadītāju ievēlē no vecāku pārstāvju vidus.

Padomes sastāvā var iekļaut izglītības iestādes

vadītāju un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.

 

Izglītības iestādes padomes kompetence

 Sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai.

 Piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai.

 Sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem.

 Sniedz priekšlikumus izglītības iestādes vadītājam par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu, izglītības programmu īstenošanu.

 Ir tiesīga lemt par to, kādus izglītības likumā minētos individuālos mācību līdzekļus nodrošina izglītojamo vecāki.

 Risina jautājumus par izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem.

 Veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību.

 Informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem.

 Ir tiesīga veidot interešu grupas un institūcijas.

 

 

 

Padomes sastavs 2022./2023.m.g.

2022./2023.mācību gadā iestādes padomes sastāvs:

 

Padomes priekšsēdētāja Oksana Mateja, viņas vietnieks – Artis Upenieks; iestādes grupu vecāku komiteju locekļi (Agita Gureviča - 1.grupas vecāks, Līva Kovaļčuka - 2.grupas vecāks, Snežana Ivzāne – 4.grupas vecāks, Reinis Dilba - 5.grupas vecāks, Brigita Plociņa - 7.grupas vecāks, Igors Ostrovskis - 8.grupas vecāks, Inese Veļičko – 10.grupas vecāks, Kristīne Kozinda - 11.grupas vecāks); Svetlana Rukmane - iestādes vadītāja, Jeļena Vorošilova - vadītājas vietniece izglītības jomā; Diāna Andžāne – pirmsskolas izglītības skolotāja, Jūlija Lazučenoka– pirmsskolas iestādes māsa/diētas māsa, Viktors Aišpurs – dibinātāja pārstāvis.