Iestādes Padomes reglaments

Izglītības iestādes Padomes tiesiskais regulējums

Izglītības likuma 31.pants. Izglītības iestādes padome

Pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kurā darbojas:

 izglītojamo deleģēti pārstāvji, izņemot pirmsskolas izglītības programmās,

 izglītojamo vecāku(personu, kas realizē aizgādību)deleģēti pārstāvji,

 izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji.

 

Izglītības iestādes padomes sastāvs

Vecāku pārstāvji – vairākumā, pārstāvjus ievēlē izglītības iestādes vecāku sapulce. Izglītības iestādes darbinieku nevar deleģēt padomē kā vecāku.

Padomes vadītāju ievēlē no vecāku pārstāvju vidus.

Padomes sastāvā var iekļaut izglītības iestādes

vadītāju un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.

 

Izglītības iestādes padomes kompetence

 Sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai.

 Piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai.

 Sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem.

 Sniedz priekšlikumus izglītības iestādes vadītājam par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu, izglītības programmu īstenošanu.

 Ir tiesīga lemt par to, kādus izglītības likumā minētos individuālos mācību līdzekļus nodrošina izglītojamo vecāki.

 Risina jautājumus par izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem.

 Veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību.

 Informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem.

 Ir tiesīga veidot interešu grupas un institūcijas.

 

 

 

2021. gada 14. decembra Iestādes padomes lēmumi

Iestādes padomes lēmumi:

 1) Ievēlēt par iestādes Padomes priekšsēdētāju 2021./2022. mācību gadā Oksanu Mateju, par viņas vietnieku – Andri Sergejevu.

 2) Apstiprināt Iestādes Padomes sastāvu 2021./2022.mācību gadam:

·      Iestādes vadītāja Svetlana Rukmane

·      Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Jeļena Vorošilova

·      Izglītības iestādes pedagogs Nadežda Isakova

·      Pirmsskolas iestādes māsa/diētas māsa Jūlija Lazučenoka

·      Iestādes izglītojamo vecāki: Diāna Kirsanova - 1.grupas vecāks, Snežana Ivzāne – 4.grupas vecāks, Jeļena Šlapina - 5.grupas vecāks, Agita Gureviča – 6.grupas vecāks, Astrīda Avčiņikova - 7.grupas vecāks, Jūlija Grizāne - 8.grupas vecāks, Svetlana Minkeviča – 10.grupas vecāks, Irīna Smuļko - 11.grupas vecāks.

 3) 2021./2022.mācību gadā noteikt bērnu uzturēšanas maksas atlaides līdz 31.05.2022. iestādes izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, ja bērnu uzturēšanas maksu neapmaksā pašvaldības:

•     10% - ja iestādi apmeklē viens bērns;

•     15% - ja iestādi apmeklē divi bērni;

•     25% - ja iestādi apmeklē trīs un vairāk bērnu.

Atlaides tiek piemērotas, pamatojoties uz vecāku iesniegumu.

 4) Pamatojoties uz Izglītības likuma 58. panta un Pirmsskolas izglītības mācību programmas, Padome vienojās:

a) lai izglītojamais varētu apgūt pirmsskolas izglītības mācību programmu obligāto saturu, izglītības iestāde piešķirtā finansējuma ietvaros nodrošina nepieciešamās mācību grāmatas, mācību līdzekļus: uzskates plakātus, audio ierakstus, darba burtnīcas, mācību aprīkojumu, sporta inventāru, metodisko un izziņas literatūru, papīru, mācību materiālu kopēšanu, kancelejas piederumu minimumu; pārtikas produktus un izejvielas ēdiena pagatavošanai, kurus bērns izmanto individuālo mācību iespēju nodrošināšanai tehnoloģiju mācību jomā; digitālos mācību līdzekļus;

b) izglītojamo vecāki savu iespēju robežās nodrošina individuālos mācību piederumus (izglītojamo personiskās lietošanas priekšmetus un materiālus, kurus, izmantojot mācību procesā, izglītojamais rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām), kas izmantojami vairāku mācību jomu obligātā satura apguvei:

•     kancelejas piederumi (krāsas, rakstāmpiederumi, otas, plastilīns, līme, aplikācijas un zīmēšanas papīrs),

•     diegi un  tekstils,

•     dabas materiāli;

c) vecāki  nodrošina ar izglītojamo personīgo veselību, drošību un higiēnu saistītus materiālus:

·      sporta apģērbu un apavus;

·      higiēnas piederumus:  zobu birsti, ķemmi, kabatlakatiņu;

·      ikdienā pastaigu laikā bērnam jābūt virsdrēbēm, kurās jau ir iešūti atstarojošie elementi vai pie apģērba  ir piestiprināti atstarotāji, vai uz virsdrēbēm tiek uzvilkta atstarojošā  veste;

·      tīru, ērtu ikdienas apģērbu un apavus (nēsāšanai grupā un ārā, atbilstoši laika apstākļiem);

·      savu iespēju robežās - svētku apģērbu tradicionālajos iestādes pasākumos;

    d) vecāki  nodrošina papildus izdevumu pēc brīvas izvēles:

·      nodrošina izklaides pasākumu biļešu apmaksu līdz 3 eiro par biļeti - savu iespēju robežās;

·      nodrošina sava bērna interešu pulciņu nodarbību apmaksu pēc brīvās izvēles līdz 3.00 eiro par vienu nodarbību;

·      nodrošina izklaides ekskursiju izmaksas (transporta, biļešu, gida pakalpojumu, ēdināšanas u.c.), ja ekskursiju iniciatori ir paši vecāki un ekskursija nebija  iekļauta iestādes tekošā mācību gada plānā kā mācību ekskursija.

e) iestādes Padomes pieņemtais lēmums ir saistošs visiem iestādes izglītojamo vecākiem;

f) gadījumā, ja vecāki nespēj nodrošināt izglītības iestādes Padomes pieņemtajā lēmumā norādītos individuālos mācību piederumus, vecāki drīkst rakstiski vērsties pie iestādes vadītājas ar pamatotu  lūgumu, lai individuālos mācību līdzekļus nodrošina izglītības iestāde;  lēmumu pieņem iestādes vadītāja.

 5) Lai organizētu darbu visos vasaras mēnešos, izglītojamo vecākiem vasarā jāieplāno vismaz 1 mēnesi bērnu atvaļinājuma. (Gadījumos, ja vecāki dažādu svarīgu apstākļu dēļ nekādi nevarēs nodrošināt, ka vismaz vienu mēnesi vasaras periodā viņu bērns neapmeklēs iestādi, savlaicīgi (līdz 01.05.2022.) personīgi griezties pie iestādes vadītājas.)

 6)  Iestādes vadībai no 01.01.2022.:

ü  nodrošināt bērniem pilnvērtīgas un nepārtrauktas nodarbības ar logopēdu un ar psihologu (pēc nepieciešamības);

ü  nodrošināt papildus darbiniekus pedagogu aizvietošanai vasaras atvaļinājumu periodos, lai nodrošinātu pedagogu atvaļinājumus pilnā apjomā vasaras laikā un pedagogu nemainību grupās  mācību gada laikā;

ü   ievērot grupu sastāva komplektācijā skolotāju nemainību no 2.jaunākā vecuma grupas līdz sagatavošanas grupai;

ü   nodrošināt vecāku klātbūtni izglītojamo izlaidumu pasākumos, organizējot tos atbilstoši epidemioloģiskās drošības noteikumiem

Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” 2021. gada 14. decembra Iestādes padomes protokols Nr.1

Iestādes Padome 2021./2022.mācību gadā

Iestādes Padomes priekšsēdētāja 2021./2022. mācību gadā - Oksana Mateja

 

Padomes priekšsēdētājas vietnieks – Andris Sergejevs.

 

Padomes locekļi 2021./2022.mācību gadā:

 

· Iestādes vadītāja Svetlana Rukmane

 

· Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Jeļena Vorošilova

 

· Izglītības iestādes pedagogs Nadežda Isakova

 

· Pirmsskolas iestādes māsa/diētas māsa Jūlija Menicka

 

· Iestādes izglītojamo vecāki: Diāna Kirsanova - 1.grupas vecāks, Snežana Ivzāne – 4.grupas vecāks, Jeļena Šlapina - 5.grupas vecāks, Agita Gureviča– 6.grupas vecāks, Astrīda Avčiņikova - 7.grupas vecāks, Jūlija Grizāne - 8.grupas vecāks, Svetlana Minkeviča – 10.grupas vecāks, Irīna Smuļko - 11.grupas vecāks.