Par konsultatīvo pakalpojumu izglītības iestāžu speciālistiem un bērnu vecākiem

Konsultatīvā nodaļa (turpmāk - nodaļa) izveidota, lai sniegtu atbalstu bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, viņu vecākiem (citiem likumiskajiem pārstāvjiem /aprūpētājiem), pedagogiem un citiem speciālistiem. Nodaļā sociālie darbinieki, klīniskie psihologi, speciālais pedagogs, bērnu psihiatrs un atkarību profilakses speciālists (ārsts narkologs) izstrādā atbalsta programmu bērna uzvedības korekcijai. Nodaļas sniegtie atbalsta pakalpojumi ir bez maksas.

Lai klātienes konsultācijā izstrādātu atbalsta programmu, nepieciešams bērna vecāka (cita likumiskā pārstāvja/aprūpētāja) iesniegums. Izstrādājot atbalsta programmu, nodaļa sadarbojas un sniedz metodisko atbalstu bērna izglītības iestādei un sociālajam dienestam.

Aicinām izglītības iestādes speciālistus izmantot nodaļas sniegto konsultatīvo atbalstu.

Nosūtām informatīvu materiālu vecākiem (citiem likumiskajiem pārstāvjiem /aprūpētājiem) un speciālistiem, kā arī iesnieguma un anketas paraugu bērna vecākiem (citiem likumiskajiem pārstāvjiem /aprūpētājiem). Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 67359129 vai konsultativaiscentrs@bti.gov.lv

Lūdzam informēt vecākus, t.sk. vecāku sapulcēs, par atbalsta saņemšanas iespējām Konsultatīvajā nodaļā.

Jau iepriekš pateicamies par sadarbību un atsaucību!

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk - VBTAI) VBTAI īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.9.2.1.3/16/I/001 "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē".

 

 

Ar cieņu,

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Konsultatīvā nodaļa

Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002

Tālr.: 67359129

konsultativaiscentrs@bti.gov.lv

Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs (DIIAC)

Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centra (DIIAC) speciālistu darba mērķis, strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem, ir maksimāli sagatavot bērnu mācībām skolā, jo agrīna problēmu atklāšana un korekcija veicina veiksmīgas turpmākās mācības skolā.

Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401

Tālrunis: 65420332, e-pasts: diiac@remove-this.inbox.lv

 

Darba laiks:

Pirmdiena

8:00 – 12:00   13:00 – 18:00

Otrdiena

8:00 – 12:00   13:00 – 17:00

Trešdiena

8:00 – 12:00   13:00 – 17:00

Ceturtdiena

8:00 – 12:00   13:00 – 17:00

Piektdiena

8:00 – 12:00   13:00 – 16:00

Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centra  vadītāja
Raisa Latiša

Bērnu tiesību aizsardzības likums

 

IZRAKSTS

24.pants. Vecāku pienākumi pret bērnu

(4) Par vecāku pienākumu nepildīšanu vai aizgādības tiesību ļaunprātīgu izmantošanu, bērna fizisku sodīšanu, kā arī cietsirdīgu izturēšanos pret viņu vecāki saucami pie likumā noteiktās atbildības.

(5) Vecāku gribas izpausmēm attiecībā uz bērnu var noteikt ierobežojumus neatkarīgi no viņu uzskatiem un reliģiskās pārliecības, ja ir konstatēts, ka tās fiziski vai garīgi varētu kaitēt bērna turpmākajai attīstībai.

(6) Vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

50.pants. Bērns un spēles, filmas, plašsaziņas līdzekļi

(7) Bērnam, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aizliegts mācību laikā bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida atļaujas un nakts laikā atrasties interneta zālēs, datorsalonos, interneta kafejnīcās un citās tamlīdzīgās vietās, kur par maksu sniedz interneta un datorspēļu pakalpojumus. Par nakts laiku šā panta izpratnē uzskatāms laiks no pulksten 22.00 līdz 6.00, ja attiecīgā pašvaldība attiecībā uz šo laiku nav noteikusi stingrākus ierobežojumus.

-----------------------------------------------------------------------------------

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi Nr.3

Sabiedriskās kārtības noteikumi Krāslavas novadā

Izdoti pamatojoties uz likuma

“Par pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta 4. punktu.

 

IZRAKSTS

 

15. Par nepilngadīgo personu, kas jaunākas par 16 gadiem peldēšanos bez pieaugošo personu uzraudzības –

nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

 

16. Par nepilngadīgo personu, kas jaunākas par 16 gadiem atrašanos sabiedriskās vietās bez vecāku, aizbildņu vai personu, kas viņus aizstāj klātbūtnes no plkst. 23:00 līdz plkst. 06:00 –

nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas –

nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecpadsmit latiem.

 

17. Par nepilngadīgo personu atrašanos izklaides rakstura vietās ( naktsklubos, azartspēļu klubos, datorsalonos u.tml.) vai publiskos pasākumos, kur tiek tirgoti alkoholiskie dzērieni (t.sk. alus) un tabakas izstrādājumi no plkst. 23:00 līdz plkst. 6.00 – nepilngadīgai personai vai tās vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecpadsmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas –

nepilngadīgai personai vai tās vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz trīsdesmit latiem.

 

18. Par nepilngadīgās personas ielaišanu izklaides rakstura vietās (nakstklubos, azartspēļu klubos, datorsalonos u.tml) un atļaušanu tur uzturēties no plkst. 23:00 līdz plkst. 6:00

– izklaides vietas īpašniekam uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā protokola sastādīšanas –

izklaides vietas īpašniekam uzliek naudas sodu piecdesmit latu.

 

19. Par nepilngadīgās personas atrašanos datorsalonos, datorklubos Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā mācību laikā – darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 13:00 –

nepilngadīgai personai vai tās vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj izsaka brīdinājumu vai uzliek naudassodu līdz pieciem latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laika pēc administratīvā soda uzlikšanas –

nepilngadīgai personai vai tās vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņas aizstāj uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecpadsmit latiem.

 

20. Par nepilngadīgās personas ielaišanu datorsalonā, datorklubā un atļaušanu tur uzturēties Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā mācību laikā – darba dienās no plkst. 8:00 līdz 13:00 –

datorsalona, datorkluba īpašniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudassodu līdz desmit

latiem.

Par šādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas –

datorsalona, datorkluba īpašniekam uzliek naudas sodu no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

 

21. Par nepilngadīgo personu smēķēšanu sabiedriskās vietās, t.sk. skolas teritorijā– nepilngadīgai personai vai tās vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņas aizstāj izsaka brīdinājumu vai uzliek naudassodu līdz pieciem latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas –

nepilngadīgai personai vai tās vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņas aizstāj uzliek naudas sodu no pieciem līdz desmit latiem.