Izglītojamo personu datu apstrādes un aizsardzības kārtība

KRĀSLAVAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “PĪLĀDZĪTIS” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Kārtība, kā reģistrē 5-6-gadīgo izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Mācību literatūra 2019./2020.mācību gadā

Rotaļnodarbību saraksts 2019./2020.mācību gadā

2019.gada Pedsēdes protokols Nr.3