"Pīlādzītis" pašnovērtējuma ziņojums par 2021./2022.mācību gadu

29.11.2022. Pedsēdes protokols

06.09.2022. Pedsēdes protokols

Bērnu uzņemšanas, reģistrēšanas un atskaitīšanas kārtība Krāslavas novadā

Iestādes nolikums

KRĀSLAVAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “PĪLĀDZĪTIS” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai

Izglītojamo personu datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē

KĀRTĪBA PAR APBALVOJUMIEM UN PAMUDINĀJUMIEM