10/27/2021 17:46

Realizēts projekts "Logopēdiskā interaktīvā rotaļistaba mazajiem krāslaviešiem"

Laika posmā no 04.12.2020. līdz 31.08.2021. biedrība „Pīlādzītis klubs” sadarbībā ar Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” Padomes priekšsēdētāju Oksanu Mateju un iestādes logopēdi Maiju Plivču realizēja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā ”Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu Nr.20-03-AL33-A019.2202-000007 ”Logopēdiskā interaktīvā rotaļistaba mazajiem krāslaviešiem” ar kopējo attiecināmo izmaksu summu 6804.21 EUR apmērā, t.sk. Krāslavas novada domes piešķirto līdzfinansējumu 680,42EUR.

Atbilstoši projekta programmai rotaļistabas labiekārtošanai iegādātas jaunas bērnu mēbeles, moderns aprīkojums logopēda nodarbībām ar bērniem, interaktīvs displejs SMART Board un vairāki biedrības biedri tika apmācīti darbam ar to. Iegādāts aprīkojums ļauj biedrības mērķa grupai nodrošināt iespēju darboties ar mūsdienīgām, specializētām logopēdiskām programmām. Displejam vēl ir baltās tāfeles funkcija, kā arī iespēja darboties ar digitālajiem rakstāmrīkiem. Bērniem tas ļaus aktīvi iesaistīties nodarbībā, un caur spēli apgūt jaunas zināšanas un iemaņas.

Runas un valodas traucējumu jautājums pirmsskolas vecuma bērniem ir ļoti komplicēts, un iekļauj sevī ne tikai pareizo skaņu izrunu, bet arī skaņu uztveri, burtu pārzināšanu, darbu ar krāsām, matemātiskās un loģiskās iemaņas, utt.

Dispējs ir savienots ar Internetu, tāpēc šīs digitālas ierīces izmantošana papildus ļaus logopēdam sniegt informāciju bērnu vecākiem, strādājot arī attālināti, izmantojot viedtālruņus.

Logopēdiskā istaba ir aprīkotā arī ar smilšuūdens sensoro galdu, attīstošiem materiāliem un palīgierīcēm (piem. mīkstie kubi, telts), kas palīdz darbā ar bērniem, kuriem ir ne tikai runas un valodas traucējumi, bet arī citā veida traucējumi, tādi, kā piem. autiskā spektra traucējumi, uzvedības traucējumi utt.

Pati projekta ideja ir inovatīva Krāslavas novadā, jo katram trešajam bērnam Latvijā ir nepietiekama runas un valodas attīstība. Latvijas statistika liecina, ka 30% bērniem pirmsskolā un sākumskolā ir valodas un runas traucējumi tādā pakāpē, ka bez logopēda palīdzības veiksmīgi galā netikt.

Runas un valodas traucējumu jautājumam biedrība "Pīlādzītis klubs" pievērsās pēc situācijas izpētes, atklājot samilzušu logopēdu trūkumu Krāslavas nodavā. Analizējot sabiedrības viedokli, problēmas bērnu dārzos un skolās, mēs secinājām, ka Krāslavas novadā ir diezgan liels bērnu skaits ar valodas traucējumiem, līdz 40% pirmsskolas vecuma bērnu!

 

Tāpēc tapa šis projekts, lai izveidotu profesionāli pielāgoto vidi, lai ar bērniem varētu strādāt speciālisti, bet logopēdi varētu sniegt savas konsultācijas gan vecākiem, gan skolotājiem, organizējot mācības ģimenēm, kurās aug bērni.

Telpas sakārtošanā savu darbu ieguldīja gan biedrības „Pīlādzītis klubs” aktivisti, gan aktīvie bērnu vecāki.

Pašlaik telpa ir sakārtota, skaista, estētiska un bērni ar lielu interesi tajā darbojas. Bet lai projekts turpinātu nest patieso labumu un aptvert maksimālo bērnu skaitu ar valodas traucējumiem, akūti nepieciešams palielināt logopēdu skaitu Krāslavā novadā.

Logopēda konsultācijām var pieteikties pie J.Vorošilovas, t. 28371980.

 Paldies par atbalstu projekta realizēšanā sadarbības partnerim biedrībai "Krāslavas rajona partnerība”, Krāslavas novada pašvaldībai, Lauku atbalsta dienestam.

Jeļena Vorošilova,

biedrības „Pīlādzītis klubs” valdes priekšsēdētāja,

projekta „Logopēdiskā interaktīvā rotaļistaba mazajiem krāslaviešiem” vadītāja

Jaunākās ziņas

Lasīšanas ligzdas "Pīlādzītī"

Kas visu izteic bez mēles? Man saka: tā grāmata, Ar viņu labākās...

>>

Meteņi

Turpinot latviešu tautas tradīciju apguvi, Krāslavas novada PII...

>>

Ekskursija uz skolu

08.02.2024. bērni ciemojās Varavīksnes vidusskolā. Sastapa savus...

>>