Konsultācija - praktiskā vingrošana bērniem

  • 30.06. plkst. 10:00 notiks studentes-fizioterapeites Lauras Vēveres praktiskā nodarbība-konsultācija skolotājiem un bērnu vecākiem  par vingrojumiem ar lielo bumbu un citiem atribūtiem.

     

    Nodarbība plānota kopā ar 12.grupas bērniem uz 12.grupas laukuma vai mūzikas zālē.

"Pīlādzītis" grupu komplektācija 2022./2023.mācību gadam

  • Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"grupu komplektācija 2022./2023.mācību gadam jau sākās!

Ja Jūs esat Krāslavas novada bērna vecāks un meklējiet bērnudārzu, nāciet pie mums!

          Vecāki, savlaicīgi reģistrējiet bērnus pirmsskolas izglītības apgūšanai pēc adreses: Aronsona ielā 1, Krāslavā.

·         Konsultācijas var saņemt, zvanot pa tālruni: 65622249 (vadītāja), 65622259 (lietvede)

Jaunu bērnu reģistrācija:

·         līdz 31.maijam pie vadītājas (pieņemšanas laiks – pirmdien 8.00-10.00, ceturtdien 15.00-17.00; iepriekš informējot (t.65622249), var vienoties par citu pieņemšanas laiku

·         laikā no 1.jūnija pie vadītājas vietnieces (darba dienās 8.00-16.00, otrdien 10.00-18.00)

 

"Pīlādzītī" papildus ar bērniem strādā 2 logopēdes, koriģējošās vingrošanas speciālists un izglītības psihologs

·         mācības iestādē notiek pēc vairākām licencētām pirmsskolas izglītības programmām,

·         bērni tiek gatavoti mācībām gan latviešu, gan bilingvālajās skolās,

·         iestādē tiek ņemts vērā bērnu veselības stāvoklis, maksimāli ievērota individuālā pieeja,

·         bilingvālajā grupā darbs notiek divās valodās (latviešu un krievu val.), kas ļauj intensīvi apgūt valsts valodu, bērni lasa, raksta un runā  vienlīdz labi abās valodās


Papildus tradicionālajām nodarbībām iestādē ir interešu pulciņi:

·         dziedātāju ansambļi

·         latviešu un angļu valodas pulciņi

·         eksperimentu pulciņš

·         ritmika un logoritmika

·         medijpratība

Ar mūsu iestādi var iepazīties Internetā 

www.piladzitis.lv  

www.facebook.com/KraslavasNovadaPiiPiladzitis/

Mūsu e-pasts: piladzitis@kraslava.lv 

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" administrācija