Kādus individuālus mācību līdzekļus un materiālus nodrošina vecāki

 

Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”

2018. gada 25. oktobra

Iestādes padomes lēmums:

 

Noteikt, ka Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” vecāki (personas, kas realizē aizgādību) nodrošina sava bērna izglītošanai un drošībai:

    individuālos mācību piederumus: kancelejas piederumus pēc grupas vecāku sapulcē apstiprinātā saraksta, sporta obligātā satura apguvei nepieciešamo apģērbu un apavus, citus materiālus, kurus izmantojot mācību procesā, bērns  rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām;

    higiēnas piederumus:  zobu birsti, ķemmi, kabatlakatiņu;

    ikdienā pastaigu laikā bērnam jābūt virsdrēbēm, kurās jau ir iešūti atstarojošie elementi vai pie apģērba  ir piestiprināti atstarotāji, vai uz virsdrēbēm tiek uzvilkta atstarojošā  veste;

    tīru, ērtu ikdienas apģērbu un apavus (nēsāšanai grupā un ārā, atbilstoši laika apstākļiem);

    savu iespēju robežās - svētku apģērbu tradicionālajos iestādes pasākumos;

    nodrošina izklaides pasākumu biļešu apmaksu - savu iespēju robežās;

    izklaides ekskursiju izmaksas (transporta, biļešu, gida pakalpojumu, ēdināšanas u.c.), ja ekskursiju iniciatori ir paši vecāki un ekskursija nebija  iekļauta iestādes tekošā mācību gada plānā kā mācību ekskursija.

 

PAMATOJUMS:

 

Izglītības likums 1.panta 12.4 punkts K

individuālie mācību piederumi [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām];

31.pants. Izglītības iestādes padome:
5) ir tiesīga lemt par to, kādus šā likuma
1.panta 12.4 punkta "k" apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību);

58.pants. Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākumi

(1) Vecākiem (personām, kas realizē aizgādību) ir pienākums:

1) savu spēju un materiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus;

2) sadarboties ar izglītības iestādi, kurā mācās bērns, ar pedagogiem un citām mācību procesā iesaistītām personām;

3) ievērot bērnu, pedagogu un citu personu likumiskās tiesības un intereses;

4) informēt izglītības iestādes vadītāju par bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme mācību procesā.

(2) Vecāki (personas, kas realizē aizgādību) ir atbildīgi par to, lai bērns iegūtu obligāto izglītību.

(3) Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākums ir savu materiālo iespēju robežās nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos šā likuma 1.panta 12.4 punkta "k" apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumus.

 

Atlaides daudzbērnu ģimenēm

 

Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”

2018. gada25. oktobra

Iestādes padomes lēmums:

 

2018./2019.mācību gadā noteikt bērnu uzturēšanas maksas atlaides iestādes audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm, ja bērnu uzturēšanas maksu neapmaksā pašvaldības:

•              10% - ja iestādi apmeklē viens bērns;

•              15% - ja iestādi apmeklē divi bērni;

•              25% - ja iestādi apmeklē trīs un vairāk bērnu.

Līgums par pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu sniegšanu

Par Krāslavas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas izglītojamo ēdināšanas maksu

Konts interneta māksājumiem

Bankas rekvizīti: UNLALV2XXXX SEB Banka AS

Konta nr.: LV12UNLA0055000238018

Saņēmējs: krāslavas novada PII "Pīlādzītis"

Maksājuma mērķis: bērna vārds, uzvārds, p.k.