Pieteikums atbalsta pasākumiem - psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu (PR) bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) un viņu ģimenes locekļiem

Latvijas Autisma apvienība (LAA) sadarbībā ar Labklājības ministriju uzsāk jaunu psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu (PR) bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) un viņu ģimenes locekļiem.

Pasākumu kopums "Atbalstīt ceļā" tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.2./16/I/001 „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Rehabilitācijas pakalpojumi izstrādāti, ņemot vērā Somijas Autisma apvienības pieeju atbalsta sniegšanā bērniem ar autismu un viņu ģimenēm. Izveidotā atbalsta sistēma Somijā paredz attālinātu un klātienes atbalsta grupu veidā sniegt sistemātisku psihosociālu un informatīvu atbalstu ģimenēm, kurās ir bērns ar AST, kā arī organizēt atbalsta grupas atbalsta komandām, kuras palīdz šiem bērniem un viņu ģimenēm. Labo praksi plānots pārņemt un ieviest arī Latvijā, pielāgojot to Latvijas situācijai un pieejamiem pakalpojumiem un atbalstam ģimenēm, kurās ir bērns ar autismu.

Izmēģinājuma projekta īstenošanas laiks ir no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada septembrim.

Pakalpojuma mērķa grupa ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem (t.sk. AST), kuriem VDEĀVK ir noteikusi invaliditāti, viņu likumiskie pārstāvji un audžuģimenes. Kopumā rehabilitācijas pakalpojuma aprobācijā plānots iesaistīt vismaz 300 bērnus ar autismu un viņu likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes no visiem Latvijas reģioniem. Esiet laipni aicināti aizpildīt pieteikuma anketu tālākai izskatīšanai, lai piedalītos Projekta atbalsta pasākumos.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFo4dRri-bUKh0nanIuSLjgfVQGLMs7kQ5AlzG-rMgW4poUQ/viewform

 

Bezmaksas psiholoģiskais atbalsts ukraiņu bērniem un pieaugušajiem

 

“Dardedzē” (Cieceres ielā 3a, Rīgā) pieejama bezmaksas psiholoģiskā palīdzība ukraiņu bērniem un pieaugušajiem – pie ukraiņu psihoterapeites Līnas Meļņikas.

 

Pieteikšanās, zvanot pa tālruni +371 67600685 (administratore Zane – latviešu un krievu val.), norādot, ka vēlaties pieteikties pie ukraiņu speciālista.

 

UK:

 

Українські діти та дорослі можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу від українського психотерапевта Ліни Мельник в центрі Dardedze за адресою Cieceres 3a, Riga.

 

Подати заявку можна за номером +371 67600685 (адміністратор Зане – латиською та російською мовами), вказавши, що хочете звернутися до українського спеціаліста.

ATBALSTS UKRAINAS BĒGĻU BĒRNIEM

Algoritms Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanai izglītības iestādē

Vienotais palīdzības tālrunis "Palīdzība ukraiņiem Latvijā"

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, darbu uzsācis Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis – “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” – 27380380. Paredzēts, ka informatīvais tālrunis strādās visu diennakti bez brīvdienām, atbildes varēs saņemt latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodās.

Pabalsti par bērniem

Lai atbalstītu ģimenes ar bērniem, par laika periodu no 1. janvāra līdz 30. aprīlim sakarā ar energoresursu izdevumu palielināšanos, par katru bērnu tiks izmaksāts atbalsts 50 eiro mēnesī, tātad - kopā 200 eiro (4 mēnešus x 50 eiro). ⬇

 

 

Krīzes centrs Krāslavā

Biedrība „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”” realizēja projektu par krīzes centra vardarbībā cietušām personām atjaunošanu Brīvības ielā 28, Krāslavā.

Ja jūsu dzīvē ir gadījusies sarežģītā situācija - jūs vai jūsu paziņas, vai draugi saskārušies ar vardarbības problēmu (fizisku, seksuālo, emocionālo, ekonomisko vai citādu), vai arī nonākuši krīzes situācijā – piemēram, ir zaudēta dzīves vieta, tuvs cilvēks, darbs, veselība, ir iestājusies depresija vai kas cits, - tad var vērsties pēc palīdzības krīzes centrā. Pakalpojumi ir domāti pieaugušām personām un var būt gan stacionāri, gan ambulatori. Krīzes centra darbības programmā ir paredzēts izmantot dažādus atbalsta veidus – psihologa palīdzība, jurista konsultācijas, sociālā darbinieka atbalsts un citi.

Tādēļ nepieciešamības gadījumā lūdzam vērsties pēc palīdzības, tālrunis uzzinām – 22388217.

Gimenēm ir pieejams “Atelpas brīža” pakalpojums – līdz 30 diennaktīm gadā

ESF projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros ģimenēm ir pieejams “Atelpas brīža” pakalpojums – līdz 30 diennaktīm gadā, kad par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem pilnībā un bez maksas parūpējas speciālisti, un aprūpes pakalpojums, kura laikā tiek nodrošināta bērna ar funkcionāliem traucējumiem aprūpe un uzraudzība.

Aprūpes pakalpojumu vai “Atelpas brīža ” pakalpojumu iespējams piešķirt bērniem, kas nav vērtēti deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros.

Priekšnoteikums minēto pakalpojumu saņemšanai ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

 

Sīkāku informāciju var iegūt Krāslavas novada pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” pa tālruni 26478362.

Trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu.

 Sociālais dienests

Adrese: Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Tālrunis: 65622528

socagentura@remove-this.kraslava.lv

https://www.kraslava.lv 

Fakss 65622191

Izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, un citus pabalstus, atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi. Ja Jūsu ģimenei vai mājsaimniecībai ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt piešķirt un izmaksāt dzīvokļa pabalstu. Dzīvokļa pabalsts ir viens no pašvaldības obligāti izmaksājamiem sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām neatkarīgi no mājokļa piederības. Ja Jums vai Jūsu ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu veselības aprūpei, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus. Pabalsts tiks izmaksāts, ja pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzēts šāds pabalsta veids un tādā apmērā, kā noteikusi pašvaldība.

 
 
 
 

 

Trūcīgas, maznodrošinātas mājsaimniecības.

Mājsaimniecības, kuru ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Mājsaimniecības, kuru ienākumu slieksnis ir 277 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā
un 194 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Ja mājsaimniecības ienākumu slieksnis mēnesī ir 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā, tad tai ir tiesības saņemt TIKAI Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas.

 
 
 
 
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc mājsaimniecībā dzīvojošas personas iesnieguma un visas pamatojuma informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas  mājsaimniecības statusam.
 
 

Kalniem pāri - atbalsta programma ģimenei pēc bērnam nozīmīga aprūpētāja zaudējuma

 • Aicina pieteikties Kalniem Pāri – bezmaksas atbalsta programmai sērojošiem bērniem un viņu ģimenēm
 • Aicinām pieteikties ģimenes ar bērniem pēc mammas, tēta, brāļa, māsas, vai cita bērnam nozīmīga aprūpētāja zaudējuma. Programma sāksies šī gada septembrī un sniegs atbalstu kā ģimenēm ar skolas vecuma bērniem (7 – 11 gadi) un pusaudžiem (12 – 18 gadi).

   

  Grupas ietvaros runāsim par to, kas ir sēras, kādas emocijas izjūt sēru procesā un kā tuvā, mīļā, cilvēka nāve ir ietekmējusi ikdienu, spēju mācīties un veidot attiecības ar apkārtējiem, tāpat, kā sadzīvot ar dusmām, bailēm un garstāvokļa izmaiņām. Kopīgi meklēsim atbildes uz jautājumu “kāpēc?”, kā arī atcerēsimies un godināsim mirušā tuvā cilvēka dzīvi. Tāpat, pavadīsim laiku radošās un aktīvās nodarbēs, draudzēsimies un ēdīsim gardu picu.

  Kalniem pāri speciālistiem ir svarīgi, lai bērns varētu paust izjūtas sev pieņemamā veidā – runājot, muzicējot, zīmējot, socializējoties un dažreiz – kopīgi paklusējot. Lai bērns sajustu piederības sajūtu un atbalstu no vienaudžiem, izprastu savas domas, emocijas, rīcību un vairs neprātotu – "vai ar mani viss ir kārtībā?" Lai izjustu radošu kopā būšanas prieku un vairotu sevī cerību.

   

  Apkārtējie cilvēki bieži ir apjukuši un nezina, kā izturēties pret bērnu, kuram nomiris tuvinieks. Visbiežākā reakcija ir izvairīšanās runāt gan zaudējumu un sērojošā bērna izjūtām un vajadzībām. Sēras tiek pārvērstas par tabu tēmu un bērns sāk justies izolēts. Bet patiesībā – sēras ir dabīga un palīdzoša atbildes reakcija uz tuva cilvēka zaudējumu, kas var būt dziedinoša un spēcinoša. Sēras nav problēma, kas jāatrisina, drīzāk jauna realitāte, ar kuru jāiemācās sadzīvot.

   

  Vairāk informāciju par programmu var uzzināt mūsu mājaslapā.

  Pieteikšanās šeit: Pieteikties

Vienots diennakts tālrunis 8345 ar Covid-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai