04/12/2019 18:09

"Pīlādzītis" un Krāslavas pamatskolas sadarbība

Piektdien, 12.04.2019. Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" telpās notika pedagogu metodiskā diena "'Āra nodarbības", kas tika organizēta sadarbības projekta ietvaros “PIEREDZES APMAIŅAS UN SADARBĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI STARP SKOLĀM 2019. GADĀ” (sadarbības partneris - Latviešu valodas aģentūra). Sadarbības pasākumi starp Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" un Krāslavas pamatskolu tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” finanšu līdzekļiem.

Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumu mērķis ir atbalstīt izglītības iestādes pakāpeniskā pārejā uz mācībām valsts valodā, sekmēt latviešu valodas apguvi un Latvijas kultūras izziņu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, pilnveidot pedagogu latviešu valodas prasmes un latviešu valodas lietojumu ikdienā lingvistiski neviendabīgā vidē, arī veicināt ilgtspējīgu sadarbību starp izglītības iestādēm.

Metodiskās dienas sākumā sadarbības pasākumu vadītāja Jeļena Vorošilova informēja dalībniekus par projektu, tā mērķi, plānotajām aktivitātēm, sagaidāmo gala rezultātu - āra stundu un nodarbību dienas kopīgiem Krāslavas pamatskolas skolēnu un Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" bērnu  „Vasaras ieskandināšanas svētkiem Krāslavas pils parkā” 23.maijā.

Pedagogi dalījās pieredzē, iepazīstinot ar Krāslavas pamatskolas un Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” darbību un pieredzi āra stundu un nodarbību metodikā. Par orientēšanās spēles organizēšanu ar mērķi iepazīt dzimtās pilsētas kultūras objektus stāstīja pirmsskolas izglītības skolotāja Rasma Krumpāne, sagatavošanas grupas skolotājas Iveta Aļžanova un Karīna Rukmane stāstīja par āra nodarbību pieredzi iepazīstinot bērnus ar vecāku profesijām, mūzikas skolotājas Vija Gončarova un Marija Gasperoviča dalījās par gadskārtu svētku organizēšanu dabā. Sava darba pieredzē dalījās Krāslavas pamatskolas pedagogi: Dace Samsonoviča stāstīja par āra nodarbību pieredzi matemātikas, sociālo zinību un dabaszinību stundās, Ilona Aprupe – uzsvēra āra nodarbību nepieciešamību mūzikas stundās, Anita Teiviša – stāstīja par latviskās dzīvesziņas (Miķeļi, Mārtiņi) stundām ārā, Zigrīda Beinaroviča – uzsvēra drošības noteikumu ievērošanu dabā, bet Everitas Eisakas kustību spēles noderēja arī skolotājiem pēc garās metodiskās dienas.


Metodiskās dienas noslēgumā dalībnieki vienojās par nepieciešamo metodisko materiālu izstrādi āra stundu un nodarbību dienai, pasākuma tēmu, uzdevumiem un Krāslavas novada sākumskolas klašu skolēnu un Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” sagatavošanas grupas izglītojamo piesaisti.

Nākamā tikšanās notiks 10.maijā, kad Krāslavas pamatskolas un Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 20 pedagogi kopā ar skolēnu 4.klasi piedalīsies radošajā darbnīcā, sagatavojoties sadarbības pasākumam āra stundu un nodarbību dienai – veidos materiālus svētkiem Krāslavas pils parkā.

Jaunākās ziņas

Radošais KONKURSS bērniem: “Esi varūņs - palīc sātā!”

Latgales plānošanas reģions aicina vietējos bērnus, tostarp...

>>

RĪCĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ

Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi īsu rokasgrāmatu par...

>>