01/09/2017 18:01

PII "Pīlādzītis" pateicas draugiem un atbalstītājiem

11.janvārī atzīmē Starptautisko „paldies” dienu. Svarīgi pateikt PALDIES, lai atgādinātu, cik svarīgi ikdienā ir izrādīt pateicību. Lai mazais vārdiņš "paldies" spēj sasildīt un iepriecināt! Lai šis gads ir vēl vairāk piepildīts ar gaišām domām un darbiem!   Paldies saku Dieviņami, Tas darbiņš padarīts; Citu jaunu iesākdami, Lūgsim Dievu palīgā. (Latviešu t. dz.)

Turpinot Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 2011.gadā iesāktu tradīciju, arī šogad administrācija sirsnīgi pateicasiestādes darbiniekiem, audzēkņiem, viņu vecākiem un citiem līdzcilvēkiem, kuri atbalsta iestādi un dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam! 

1.        Krāslavas novada domes priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam - liela pateicība par sapratni uniestādes vadības iniciatīvu atbalstu.

2.        Krāslavas novada domes izpilddirektoram Jānim Geibam - paldies par pretīnākšanu, informatīvo atbalstu saimniecības jomā, veiksmīgu sadarbību iestādes ieejas mezglu remontdarbos.

3.        Krāslavas novada domes vecākajam juriskonsultam Arnoldam Skerškānam - paldies par informatīvo atbalstu tiesiskuma uzturēšanā iestādē.

4.        Krāslavas novada domes juriskonsultam Anitai Gžibovskaipaldies par atsaucību un veiksmīgu sadarbību darbā ar parādniekiem.

5.        Krāslavas novada domes izpilddirektora vietniecei budžeta un finanšu jautājumos Inesei Hmeļnickai – paldiespar sapratni un atbalstu iestādes darbības finansēšanā.

6.        Paldies Krāslavas novada domes administratīvās nodaļas vadītājam Viktoram Aišpuram par atsaucību, veiksmīgu sadarbību transporta nodrošināšanā skolotājupieredzes apmaiņasbraucienos.

7.        Tencinām Krāslavas novada domes izpilddirektora vietnieku Jāni Mančinski par informatīvo atbalstu iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā.

8.        Krāslavas novada domes galvenajai grāmatvedei Janīnai Križanovskai - paldies par atsaucību un informatīvo atbalstuiestādes darbības finansēšanā.

9.        Krāslavas novada domes galvenās grāmatvedes vietniecei Larisai Jakovelei - paldies par sapratni un konsultēšanu finanšu jautājumos.

10.   Paldies Krāslavas novada domes sekretārei-lietvedei Silvijai Brencei un lietvedei Ārijai Leonovičai par atsaucību un informatīvo atbalstu.

11.   Krāslavas novada domes šoferim Vladislavam Tuzovam par sadarbību iestādes darbinieku pieredzes apmaiņas braucienā uz III Vislatvijas “Pīlādzītis” pirmsskolas iestāžu salidojumu Smiltenē.

12.   Lidiju Miglāni, Krāslavas novadaIzglītības un kultūras nodaļas vadītāju, tencinām par atsaucību un informatīvo atbalstu izglītības jomā.

13.   Sņežanai Petrovičai, Krāslavas novada Izglītības un kultūras nodaļas vadītājas vietniecei, paldies par sadarbību izglītības jomā.

14.   Pateicība Krāslavas novada Izglītības un kultūras nodaļas  sociālajai pedagoģei Žannai Drozdovskai par veiksmīgu sadarbību bērnu ar īpašām vajadzībām izglītošanā.

15.   Krāslavas pamatskolas direktorei Vijai Koncevičai, direktores vietniecēm Janīnai Samsanovičai un Skaidrītei Gasperovičai pateicamies par veiksmīgu sadarbību izglītības jomā.

16.   Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības  direktoram Aivaram Andžānam pateicamies par materiālu piegādi Sniega dienas organizēšanai un sadarbību ar biedrību „Pīlādzītis klubs”.

17.   Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības  skolotājam Guntaram Jeminejam paldies par materiālu piegādi no Rīgas CherryPicking projekta īstenošanai un palīdzību darba apģērbu sagādāšanā.

18.   Meistaram Ārim Vanagam paldies par iestādes jaunas šiltes izgatavošanu.

19.   Krāslavas novada sporta skolotāju MA vadītājai Natālijai Raudivei pateicamies par kursu organizēšanu sporta skolotājiem un sadarbību Olimpiskās dienas 2016 pasākumos.

20.   Krāslavas sporta skolas trenerei  Ilonai Vanagai paldies par sadarbību foto un zīmējumu konkursa „Bērni uz sniega” vērtēšanā un sadarbību Olimpiskajā dienā 2016.

21.   Pateicamies Daugavpils Kultūras pils deju skolas vadītājam Aleksandram Boginičam par sadarbību bērnu talantu attīstībā.

22.   Krāslavas foto kluba „Zibsnis” pārstāvei un laikraksta „Ezerzeme” žurnālistei  Ingai Pudnikai pateicamies par sadarbību foto un zīmējumu konkursu „Bērni uz sniega” vērtēšanā un iestādes tēla popularizēšanā.

23.   Pašvaldības aģentūrai „Labiekārtošana K”, personīgi Ēvaldam Cauņam, pateicība par atsaucību, veiksmīgu sadarbību saimnieciskajā jomā, pacēlāju nodrošinājumu biedrības „Pīlādzītis klubs” projekta “Tilta pār Daugavu Krāslavā izgaismošana un rotāšana “Urbanknitting tehnikā” realizēšanai, ļoti skaistas egles piegādi bērnu svētkiem.

24.   Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K”elektriķiem - paldies par atsaucību, savlaicīgi veiktiem darbiem.

25.   LNA Daugavpils zonālā valsts arhīva vecākajai ekspertei Olgai Kovaļovai - paldies par atsaucību un veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.

26.   Krāslavas Valsts ģimnāzijas datu bāzes administratoram Harijam Misjūnam - paldies par atsaucību un individuālo pieeju informatīvā atbalsta sniegšanā.

27.   Paldies par dalību žūrijā dziedātāju konkursā "Cālis 2016" Krāslavas PII "Pienenīte" mūzikas skolotājām StanislavaiBataragai, Maijai Bogdānei, Krāslavas pamatskolas mūzikas skolotājai Skaidrītei Gasperovičai.

28.   Paldies Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotājam Ērikam Zaikovskim par sadarbību un atbalstuKrāslavas novada pirmsskolas bērnu Dambretes turnīra organizēšanā.

29.   KrāslavasTūrisma informācijas centra speciālistei Intai Lipšānei – pateicība par sadarbību Miķeļu svētku un latviešu tradicionālo masku darbnīcas organizēšanā.

30.   Dagdas folkloras centra un folkloras kopas “Olūteņi” vadītājai Intai Viļumai paldies par pieredzes apmaiņu „Maskas un maskošanās Latvijā”.

31.   Zemessardzes 35.nodrošinājuma bataljona (ZS 35.NBN) komandierim majoram Kārlim Lindbergam paldies par sadarbību iestādes Lāčplēša dienas pasākumā.

32.   Paldies Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Daugavpils II kategorijas dienesta galvenajam inspektoram kapteinim Jānim Vorošilovam par palīdzībuKrāslavas novada pirmsskolas bērnu Dambretes turnīra organizēšanā.

33.   SIA „IVIKS”direktoram Ivaram Stivriņam paldies par atsaucību un individuālo pieeju interneta pakalpojumu  sniegšanā, speciālistus Oskaru Maļinovski un Ivaru Žuru tencinām par nodrošināšanu ar kvalitatīviem interneta pakalpojumiem.

34.   Alinai Raudivei, Krāslavas NMP vecākajai ārsta palīdzei, Jurim Ostapko, Krāslavas NMP šoferim - paldies par ekskursiju organizēšanuiestādes bērniemun aizraujošu stāstījumu par savu profesiju.

35.   Fizioterapeitei Natālijai Raubiško pateicība par lekciju iestādes bērnu vecākiem, praktisko nodarbību vadīšanu iestādes darbiniekiem.

36.   Krāslavas centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas bibliotekārei Žanetai Moisejai paldies par sadarbību Grāmatu svētku pasākuma organizēšanā Krāslavas novada pirmsskolas vecumabērniem.

37.   Ūdrīšu pagasta bibliotekārei Diānai Maksimovai paldies par radošās darbnīcas “Dekori Mīlestības dienai” organizēšanu iestādes darbiniekiem.

38.   Krāslavas Māmiņu klubam, personīgi Danai Lahtionovai, paldies par sadarbību muzikālās darbnīcas organizēšanā.

39.   Krāslavas novada pašvaldības policijas priekšnieku Pēteri Jacinu tencinām par veiksmīgu sadarbību kārtības uzturēšanā Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” teritorijā un drošības pasākumu organizēšanābērniem.

40.   Artūram Pavļukevičam, Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” Padomes priekšsēdētājam, pateicība par atbalstu un veiksmīgu sadarbību.

41.   Natālijai Zdanovskai, Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” Padomes priekšsēdētāja vietniecei, par sadarbību foto un zīmējumu konkursu “Bērni uz sniega” vērtēšanā un iestādes tēla popularizēšanu.

42.   Ināru Dzalbi, Krāslavasnovada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju, tencinām par vērtīgām idejām un atbalstu projektu realizēšanā.

43.   Ingai Kavinskai, Krāslavas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei, paldies par informatīvo atbalstu, sadarbību iestādes tēla popularizēšanā Krāslavas novadā.

44.   Elvīrai Škutānei, Jurim Rogam, informatīvā biļetena "Krāslavas Vēstis" veidotājiem, paldies par veiksmīgu sadarbību iestādes tēla popularizēšanā Krāslavas novadā.

45.   SIA „Kristafors” kolektīvu, personīgi izpilddirektoru Ilgvaru Ugaru, tencinām par atsaucību, izpalīdzību biroja tehnikas apkopē, kvalitatīvu un ilggadīgu sadarbību.

46.   Aulejas pagasta pārvaldes priekšsēdētājam Aivaram Umbraško - paldies par atsaucību un izpalīdzību  transporta pakalpojumu sniegšanā.

47.   Paldies VUGD Latgalesreģiona brigādes Krāslavas daļas darbiniekiem par ekskursiju organizēšanu iestādes bērniem.

48.   Tencinām ziedu veikala īpašnieku Aivaru Vešteru, floristi Lolitu Aizbalti - par māksliniecisko gaumi pušķu noformēšanā iestādes vajadzībām, veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.

 

 

Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” vadītāja  Svetlana Rukmane
 

Jaunākās ziņas

“Mans mazais vasaras projekts” Krāslavas novada PII “Pīlādzītī”

12.jūlijā Krāslavas novada PII ”Pīlādzītis” jau no paša rīta valdīja...

>>

Līgo 2018

Līgo svētki ir vieni no latviešu gadskārtu svētkiem, vasaras...

>>

Pateicības

8., 4., 5.grupu bērni saņēma pateicības no SIA „Zaļā josta” par...

>>