01/06/2020 11:04

Pateicības sadarbības partneriem - 2019

Turpinot Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 2011.gadā iesāktu tradīciju un sagaidot Paldies dienu, arī šogad Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”  sirsnīgi pateicas iestādes darbiniekiem, bērniem, viņu vecākiem un citiem līdzcilvēkiem, kuri atbalsta iestādi, dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam! 

 

·                  Pateicība Krāslavas novada Izglītības pārvaldes  sociālajai pedagoģei Žannai Drozdovskai par informatīvā atbalsta sniegšanu un veiksmīgu sadarbību bērnu ar īpašām vajadzībām izglītošanā

·         Krāslavas pamatskolas direktorei Vijai Koncevičai, direktores vietniecei Janīnai Samsanovičaiun sākumskolas skolotājām pateicamies par veiksmīgu sadarbību izglītības jomā, direktores vietniecei Skaidrītei Gasperovičai - par pedagogu pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas projekta pasākumiem.

·      Fizioterapeitēm Snežanai Sergejevai, Ilzei Švalbei, sporta skolotājai Zinaīdai Bernātei paldies par vingrošanas nodarbību ciklu iestādes bērniem.

·         Pašvaldības aģentūrai „Labiekārtošana K”, personīgi Ēvaldam Cauņam, pateicība par atsaucību, veiksmīgu sadarbību saimnieciskajā jomā.

·         Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” elektriķiem - paldies par atsaucību, savlaicīgi veiktiem darbiem.

·         LNA Daugavpils zonālā valsts arhīva vecākajai ekspertei Olgai Kovaļovai - paldies par atsaucību un  informatīvo atbalstu, veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.

·         Krāslavas Valsts ģimnāzijas datu bāzes administratoram Harijam Misjūnam - paldies par atsaucību un veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.

·         SIA „IVIKS” direktoram Ivaram Stivriņam paldies par atsaucību un individuālo pieeju interneta pakalpojumu  sniegšanā, speciālistus Oskaru Maļinovski un Ivaru Žuru tencinām par nodrošināšanu ar kvalitatīviem interneta pakalpojumiem.

·         Krāslavas novada pašvaldības policijas priekšnieku Pēteri Jacinu tencinām par veiksmīgu sadarbību kārtības uzturēšanā Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” teritorijā un drošības akcijas organizēšanā iestādes bērniem.

·         Artūram Pavļukevičam, Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” Padomes priekšsēdētājam, pateicība par atbalstu un veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.

·         SIA „Kristafors” kolektīvam, personīgi izpilddirektoram Ilgvaram Ugaram, paldies par atsaucību, izpalīdzību biroja tehnikas apkopē, kvalitatīvu un ilggadēju sadarbību.

·         Paldies VUGD Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas darbiniekiem par interesantu ekskursiju organizēšanu iestādes bērniem.

·         Tencinām ziedu veikala īpašnieku Aivaru Vešteru, floristi Lolitu Aizbalti - par māksliniecisko gaumi pušķu noformēšanā iestādes vajadzībām, veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.

·      Pateicība Krāslavas jaunsargu instruktoram Ērikam Danilevičam un jaunsargiem Aleksim Pavlenokam, Aigaram Staņevičam, Igoram Stikutam, Artūram Lukjanskim, Aleksandram Babrovskim par lietderīgu un interesantu pasākumu patriotiskajā audzināšanā.

·         Paldies Krāslavas PII „Pienenīte” vadītājai Viktorijai Olehno par karnevāla kostīmu dāvinājumiem.

·         Paldies Krāslavas Kultūras Nama amatierteātra vadītājam Voldemāram Varslavānam par sadarbību Lāčplēša dienas un Ziemassvētku bērnu pasākumu organizēšanā

·         Pateicība Krāslavas māmiņu klubam, personīgi Guntai Ahromkinai un Danai Lahtionovai, par sadarbību vecāku  un pedagogu izglītošanā.

·         Pateicība Oksanai  Matejai par iestādes pasākumu fotografēšanu.

·         Paldies Daugavpils Būvniecības tehnikuma Informācijas un metodiskā centra vadītājai Jolantai Savvinai un pedagogam karjeras konsultantam Lindai Pūdānei par „Jauno būvnieku skoliņas” nodarbību organizēšanu „Pīlādzītis” 5-6-gadīgiem bērniem.

·         Paldies Mūsmājas pedagoģei Jeļenai Ruseckai par tulkošanas palīdzību pedagoģiskās pieredzes seminārā ar Norvēģijas pirmsskolas pedagogiem.

·         Tencinājums VUGD LRB Krāslavas daļas inspektoram Aleksandram Sergejevam par atbalstu pasākuma „Drošības ābece” organizēšanā.

·         Tencinājums VP LRP KPB Prevencijas grupas vecākai inspektorei Inesei  Snarskai, Prevencijas grupas inspektorei Anastasijai Laizānei, Sūdzību izskatīšanas grupas vecākam inspektoram Kasparam Siņevičam, Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākai  inspektorei Liānai Skerškānei par atbalstu pasākuma „Drošības ābece” organizēšanā.

·         Paldies AS Drogas iekšējās komunikācijas vadītājai Elīnai Purviņai un Krāslavas AS Drogas veikala vecākajai pārdevējai Ilonai Petrinčikai, pārdevējām-konsultantēm Ijai Maslovskai un Irēnai Pizānei par atbalstu Vispasaules roku mazgāšanas dienas pasākuma organizēšanā.

·         Pateicība bērnu vecākiem: Aleksandrai Skerškānei, Aleksandrai Garozai, Svetlanai Pitrānei, Diānai Rimšānei, Anitai Markevičai par projektu „Bērnu ansambļa skatuves kostīmu izveidošana” 

·         Paldies AS „Rīgas dzirnavnieks” un „Herkuless” par sadarbību pasākuma „Putras diena 2019” organizēšanā

·         Paldies trenerim Raitim Timmam par brīvprātīgo darbu basketbola nodarbību vadīšanā iestādes bērniem

·         Paldies Indras mākslas un mūzikas skolas direktorei Ērikai Zarovskai par radošu Adventes vainagu meistardarbnīcu iestādes darbiniekiem.

·         Paldies Andrim un Sņežanai Sergejeviem par bezmaksas piepūšamo atrakciju bērniem nodrošināšanu Adventes laikā un personīgo ieguldījumu iestādes labdarības akcijā.

·         Paldies Krāslavas novada centrālās bibliotēkas metodiķei Žanetai Moisejai, bērnu literatūras nodaļas vadītājai Viktorijai Urbanovičai par radošu sadarbību bērnu pasākumos un lasītveicināšanas programmā.

·         Pateicība Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas ESF projektu speciālistei Intai Murānei par veiksmīgu sadarbību biedrības „Pīlādzītis klubs” projektu aktivitātēs.

 

 

Lai arī 2020. gads ir piepildīts ar gaišām domām, radošām idejām un labiem darbiem!

Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” kolektīva vārdā vadītāja  Svetlana Rukmane

 

Jaunākās ziņas

Beactive Day 2023

22.09.2023. Notika Beactive day "Pīlādzītis" maziem un lieliem...

>>

2023.gada lasīšanas žūrija 5+

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs jau...

>>