01/09/2024 15:01

Pateicības 2023.gada sadarbības partneriem

Pateicība visiem iestādes darbiniekiem par atbildību un personisko ieguldījumu Krāslavas novada PII ˮPīlādzītis” attīstībā. Pateicība Oksanai Matejai par atbalstu, veiksmīgu sadarbību un personisko ieguldījumu, veicot Krāslavas novada PII “Pīlādzītis’’ Padomes priekšsēdētājas pienākumus vairāku gadu garumā. Pateicība RVT Krāslavas tehnoloğiju un inovāciju centra direktorei Larisai Rukmanei, izglītības metodiķei Ivetai Balulei, pasniedzējiem Rutai Zambarei, Raivim Gavaram, Jānim Kuklim par veiksmīgu sadarbību bērnu talantu un karjeras uzņēmējspēju attīstībā. Pateicība SIA ''Krāslavas mūrnieks'' par veiksmīgu sadarbību un kvalitatīvi veiktiem darbiem. Pateicība Krāslavas novada domes projektu nodarbinātības organizatorei Ingai Eizenbergai par veiksmīgu sadarbību jauniešu un bezdarbnieku nodarbināšanas jautājumos. Pateicība Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājai Inārai Dzalbei un projektu speciālistei Intai Murānei par personīgo atbalstu iestādes projektu realizēšanā. Pateicība Krāslavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Ilonai Bidzānei par ciešu sadarbību bērnu tiesību un interešu aizstāvībā. Pateicība Krāslavas novada Izglītības pārvaldes sociālajai pedagoģei Žannai Drozdovskai par informatīvā atbalsta sniegšanu un veiksmīgu sadarbību. Pateicība Krāslavas ģimnāzijas izglītības psiholoģei Veltai Daņiļevičai par atsaucību un veiksmīgu sadarbību iestādes darbinieku tālākizglītības organizēšanā bērnu tiesību jautājumos. Pateicība Krāslavas ģimnāzijas skolotājām Intai Beikulei un Rasmai Krumpānei par līdzdalību LVA sadarbības projektā. Pateicība Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktorei Marijai Mickevičai par personīgo atbalstu iestādes darba nodrošināšanā vasaras periodā. Pateicība Krāslavas novada pašvaldības policijas priekšniekam Pēterim Jacinam par veiksmīgu sadarbību kārtības uzturēšanā bērnudārza teritorijā; atsaucību un atbalstu drošības akcijas organizēšanā Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” audzēkņiem. Pateicība Krāslavas novada domes izglītības iestāžu datortīkla administratoram Valdim Lasovskim par personīgo atbalstu iestādes darbā. Pateicība Krāslavas novada Izglītības pārvaldes galvenajai speciālistei metodiķei Regīnai Pauliņai par veiksmīgu sadarbību bērnu ar īpašām vajadzībām izglītošanā. Paldies Krāslavas Kultūras nama metodiķim Voldemāram Varslavānam un fotogrāfam Anatolam Kauškalam par sadarbību iestādes līdzdalībā Krāslavas pasākumos. Paldies Ūdrīšu Tautas nama vadītājai Sarmītei Subatovičai par iestādes bērnu iesaisti novada kultūras pasākumos. Paldies Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra „Mūsmājas” direktorei Ērikai Gekai par sadarbību bērnu interešu jautājumos. Paldies Krāslavas novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājai Ingai Goldbergai par sadarbību iestādes līdzdalībai Krāslavas 100 jubilejas pasākumos. Paldies Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra vadītājai Tatjanai Kozačukai par sadarbību iestādes līdzdalībai pilsētas pasākumos. Paldies Krāslavas māmiņu klubam, personīgi Guntai Ahromkinai, par sadarbību Bērnības dienas svinēšanā Krāslavā. Pateicība Jolantai Jērānei par grāmatu "Naudiņš mācās saprast naudu" dāvinājumiem iestādes vajadzībām. Paldies Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas direktorei Ērikai Zarovskai par sadarbību bērnu talantu attīstībā. Pateicība Andrim Sergejevam par brīvprātīgo darbu un iniciatīvu iestādes pasākumu atbalstā. Paldies Krāslavas novada centrālās bibliotēkas metodiķei Žanetai Moisejai un bērnu literatūras nodaļas vadītājai Viktorijai Urbanovičai par radošu sadarbību bērnu pasākumos un lasītveicināšanas programmā. Pateicība Latviešu valodas aģentūras lektorēm Inesei Skrimblei un Ilonai Bohānei par bezmaksas kursu vadīšanu iestādes darbiniekiem latviešu valodas pilnveidē un metodikā. SIA „IVIKS” kolektīvam, personīgi direktoram Ivaram Stivriņam un speciālistam Ivaram Žuram, paldies par atsaucību, mobilitāti un individuālu pieeju kvalitatīvu interneta pakalpojumu sniegšanā. Pateicība ziedu veikala īpašniekam Aivaram Vešteram, personīgi floristei Lolitai Aizbaltei - par māksliniecisko gaumi iestādes noformēšanā, veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā. Krāslavas novada Sociālajam dienestam paldies par sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā. Ūdrīšu pagasta pārvaldes sociālajiem darbiniekiem pateicība par atsaucību, ātru problēmu atrisināšanu, veiksmīgu sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā. Daugavpils Universitātei paldies par sadarbību studentu mācību prakses organizēšanā. Daugavpils Universitātes projektu administratorei Alisei Griķei par atbalstu ESF plus projektā "Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas". Paldies Sabiedrības integrācijas fondam par sadarbību “Ģimenei draudzīga darbavieta” programmā un kustības “Dažādībā ir spēks” atbalsta pasākumos. AS Latvijas valsts meži paldies par atbalstu Cūkmena detektīvu ekoprogrammas pirmsskolām apguvē. Paldies biedrībai “Pīlādzītis klubs” par projektu realizēšanu iestādes attīstībā. Pateicība SPKC Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem par vērtīgu atbalstu iestādes mācību vides uzlabošanā bērnu veselības stiprināšanas jomā. Pateicība Latvijas veselības un fitnesa asociācijas #BEACTIVEDAY komandai, personīgi LVFA valdes loceklim Agrim Baltmanim, par ieguldījumu un atbalstu iestādes līdzdalībai Eiropas sporta nedēļā un Eiropas skolu sporta dienā. Paldies Latvijas Tautas sporta asociācijai par atbalstu iestādes līdzdalībai Latvijas Veselības sporta nedēļā MOVE Week. Paldies 11.grupas komandai: Eduardam Smuļko, Mārim un Karīnai Stiģevičiem, Anatolijam Deņkovskim, Sergejam un Lauritai Stikutiem, Oļģertam un Veltai Tiško, Edgaram Slapiņam, Ilmāram Kozindam, Gunāram Kalinkam - par aktīvu piedalīšanos Krāslavas novada pašvaldības projektā ,,Iedzīvotāji veido savu vidi'' 11.grupas laukuma un nojumes labiekārtošanā daudzfunkcionālai pielietošanai. Paldies 6.grupas komandai: Andrejam Mihejevam, Annai un Arnim Ančiem, Snežanai un Andrim Sergejeviem, Artim un Laurai Upeniekiem par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 6.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”. Paldies 8.grupas komandai: Kristapam Vanagam, Ludim Plociņam, Igoram Ostrovskim, Valērijai un Romanam Bārtuļiem par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 8.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”. Paldies 12.grupas vecākiem - Oksanai un Jānim Matejiem par aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 12.grupas telpas labiekārtošanā. Paldies dzejniecei Ingai Pizānei, biškopim un zemniekam Ivaram Geibam, mūziķim un instrumentu meistaram Aleksandram Maijeram par iesaisti iestādes pasākumos Krāslavas simtgadē.   2024. gada janvārī Krāslavas novada PII ''Pīlādzītis" vadītāja S.Rukmane

Jaunākās ziņas

Cūkmena vizīte

11. jūnijā pie Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" audzēkņiem bija...

>>

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

1. jūnijs ir pasaules Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī...

>>

Dalība mazo novadnieku svētkos

01.06.2024. mazo novadnieku svētkos dziedāja soliste Enija Avina,...

>>