01/16/2014 15:07

Pateicības

Lai mūsu prāti mācās domāt pateicības domas, tad mazāk vietas paliks rūgtumam. Lai mūsu lūpas mācās runāt pateicības vārdus - būs mazāk jāraud, jākurn, jāsūdzas!

 


 

 

 11.janvārī atzīmē Starptautisko „paldies” dienu. Latviešu valodā „paldies” ir cēlies no vārdu salikuma „palīdzi dievs”.

Tāpēc katrreiz  sakot kādam paldies,  mēs līdz ar to vēlam augstāko spēku palīdzību  viņa gaitās.

Pateicības vārdiem ir maģiska iedarbība, ar to palīdzību cilvēki dāvina prieku cits citam, pauž uzmanību, bez kuras nevar dzīvot neviens cilvēks.

Pateicības vārdi ir mutiski glāsti, tie spēj  ne tikai nomierināt un sasildīt, bet arī  dziedēt. Galvenais, lai paldies būtu teikts no sirds!

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 2011.gadā iesākta jauna  tradīcija, kura turpinās arī šogad - administrācija sirsnīgi pateicas iestādes darbiniekiem, audzēkņiem, viņu vecākiem un citiem līdzcilvēkiem, kuri atbalsta iestādi un dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam! 


1.    Krāslavas novada domes priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam – liela pateicība par sapratni un atbalstu mikroklimata uzlabošanā darbinieku un audzēkņu kolektīvā.
2.    Krāslavas novada domes izpilddirektoram Jānim Geibam - sirsnīgs paldies par iestādes vadības iniciatīvu atbalstu, veiksmīgu sadarbību.
3.    Krāslavas novada domes vecākajam juriskonsultam Arnoldam Skerškānam - tencinām par informācijas sniegšanu un konsultēšanu juridiskajos jautājumos.
4.    Krāslavas novada domes izpilddirektora vietniecei budžeta un finanšu jautājumos Inesei Hmeļnickai – tencinām par atsaucību un atbalstu iestādes darbības finansēšanā.
5.    Krāslavas novada domes revidentei Leongīnai Geibai –paldies  par atsaucību un informatīvo atbalstu.
6.    Krāslavas novada domes izpilddirektora vietniekam Jānim Mančinskim- paldies par informatīvo atbalstu publiskā iepirkuma dokumentācijas sastādīšanā.
7.    Krāslavas novada domes sekretārei – lietvedei Silvijai Brencei – paldies par atsaucību, informatīvo atbalstu.
8.    Krāslavas novada domes lietvedei Ārijai Leonovičai –paldies par pretīnākšanu un informatīvo atbalstu.
9.    Krāslavas novada domes saimniecības pārzinim Jānim Skerškānam –paldies par egles piegādi svētku pasākumiem.
10.    Krāslavas novada domes administratīvās nodaļas vadītājam Viktoram Aišpuram –paldies par sadarbību iestādes pedagogu pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanā.
11.    Krāslavas novada domes attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatorei Agitai Kruglovai –paldies par sadarbību jauniešu pedagoģiskās prakses organizēšanā.
12.    Krāslavas novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei Ingai Kavinskai – tencinām par informatīvo atbalstu, iestādes tēla pozitīvo popularizēšanu un veiksmīgu sadarbību.
13.    Informatīvā biļetena „Krāslavas vēstis” redaktorei Elvīrai Škutānei -paldies par informatīvo atbalstu un iestādes tēla pozitīvo popularizēšanu.
14.    Krāslavas novada domes datortīklu administratoram Jurim Škļaronokam – paldies par atsaucību un informatīvo atbalstu.
15.    Krāslavas novada Izglītības un kultūras nodaļas vadītājai Lidijai Platonovai – pateicība par atsaucību un veiksmīgu sadarbību iestādes mācību procesa organizēšanā.
16.    Krāslavas novada Izglītības un kultūras nodaļas izglītības speciālistei Lidijai Ostrovskai -pateicība par iestādes iniciatīvu atbalstu.
17.    Krāslavas novada Izglītības un kultūras nodaļas sociālajai pedagoģei Žannai Drozdovskai – pateicība par personīgo ieguldījumu darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām.
18.    Psiholoģei Intai Gribulei –pateicamies par vecāku konsultēšanu.
19.    Krāslavas novada domes izglītības un kultūras nodaļas novada sporta organizatoram Raitim Timmam –paldies par ieguldījumu iestādes audzēkņu fiziskajā attīstībā.
20.    Krāslavas novada PII”Pīlādzītis” padomes priekšsēdētājam Igoram Ostrovskim - pateicamies par iestādes padomes vadīšanu vairāku gadu garumā un iestādes interešu aizstāvēšanu.
21.    Pateicība projekta „Iedzīvotāji veido savu vidi” -3D ielu māksla Krāslavā” koordinatorei Jutai Bubinai – par iestādes teritorijas rotāšanu un dalībnieku izglītošanu pasākumā „Akmens pārvērtības”.
22.    Pateicība Krāslavas novada PII”Pīlādzītis” padomes loceklei Aijai Jakovelei - par nesavtīgu atbalstu un iestādes vecāku labdarības akcijas organizēšanu.
23.    Krāslavas pamatskolas pedagogu kolektīvam, īpaši direktorei Vijai Koncevičai, direktores vietniecei Janīnai Samsanovičai, skolotājai Intai Beikulei - pateicība par sadarbību audzēkņu sagatavošanā mācībām skolā un kopīgu pasākumu organizēšanu.
24.    Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktoram Jānim Tukānam –paldies par mācību piederumu, rotaļlietu dāvinājumiem.
25.    Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotājam Harijam Misjūnam –pateicamies par atsaucību un individuālo pieeju informatīvā atbalsta sniegšanā.
26.    Krāslavas Valsts ģimnāzijas saimniecības daļas vadītājam Viktoram Naļivaiko - paldies par atbalstu transporta pakalpojumu sniegšanā.
27.    Krāslavas Varavīksnes vidusskolai, īpaši pirmsskolas skolotājai Olgai Daļeckai - paldies par sadarbību audzēkņu sagatavošanā mācībām skolā.
28.    Krāslavas novada centrālās bibliotēkas kolektīvam, īpaši bērnu literatūras  nodaļas vadītājai Viktorijai Urbanovičai, bibliotekārei Annai Bartušai, komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītājai Svetlanai Ļaksai –Timinskai - pateicība par sadarbību latviešu kultūras mantojuma popularizēšanā.
29.    Krāslavas novada Attīstības nodaļas vadītājai Inārai Dzalbei – pateicība par iestādes interešu un prioritāšu ievērošanu Krāslavas novada attīstības veicināšanā.
30.    Krāslavas novada domes attīstības nodaļas projektu un telpiskās plānošanas speciālistei Guntai Čižikai –paldies par atbalstu iestādes mācību vides uzlabošanā un projekta „Latgales novada tautas tērpu iegāde kultūras pasākumu organizēšanai Krāslavas novadā” realizēšanā.
31.    Krāslavas novada būvinspektorei Raisai Bažukovai –paldies par palīdzību pamatlīdzekļu kapitālo remontu aktu sastādīšanā.
32.    Pateicība Krāslavas PII „Pienenīte” lietvedei Sarmītei Subatovičai –par atbalstu projekta „Latgales novada tautas tērpu iegāde kultūras pasākumu organizēšanai Krāslavas novadā” realizēšanā.
33.    Krāslavas novada pašvaldības policijas priekšniekam Pēterim Jacinam – pateicība par atbalstu, operativitāti audzēkņu un darbinieku drošības nodrošināšanā.
34.    Krāslavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Regīnai Sakovičai – paldies par veiksmīgu sadarbību bērnu interešu aizstāvēšanā.
35.    Krāslavas p/a „Sociālais dienests” vadītājai Vijai Bārtulei – pateicamies  par izpalīdzību un sadarbību bērnu interešu aizstāvībā.
36.    Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Inārai Teivišai –paldies par atsaucību un palīdzību darbā ar bērnu vecākiem.
37.    LNA Daugavpils zonālā valsts arhīva vecākajai ekspertei Olgai Kovaļovai- paldies par informatīvo atbalstu un veiksmīgu sadarbību.
38.    Ģimenes ārstei Jeļenai Krasnikovai – pateicamies par atsaucību, informatīvo atbalstu un sadarbību bērnu veselības nodrošināšanā.
39.    Ģimenes ārstei Lijai Meņģišai – paldies par informatīvo atbalstu un sadarbību bērnu veselības nodrošināšanā.
40.    VUGD Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas kolektīvam,  īpaši inspektoram Aleksandram Sergejevam – pateicība par informatīvo atbalstu un interesantu ekskursiju organizēšanu iestādes audzēkņiem.
41.    SIA  „Kristafors” kolektīvam -paldies par atsaucību, izpilddirektoram Ilgvaram Ugaram - tencinām par atbalstu un izpalīdzību biroja tehnikas apkopē.
42.    SIA „NORDSERVISS”  izpilddirektoram Mihailam Žuravskim - pateicamies par atsaucību, veiksmīgu sadarbību un iesaistīšanos iestādes labiekārtošanā.
43.    SIA „Renesanse K” izpilddirektoram Borisam Trelim - pateicība par kvalitatīvu darbu bērnu pastaigu nojumju atjaunošanā.
44.    SIA „IVIK” kolektīvam un personīgi direktoram  Ivaram Stivriņam – pateicība  par atsaucību un īpašu atbalstu, kvalitatīvu interneta pakalpojumu sniegšanu, kā arī tencinām par lielo personīgo ieguldījumu projekta „Mazie slēpotāji Krāslavā” realizēšanā.
45.    Aivara Veštera ziedu veikala floristei Lolitai Aizbaltei – paldies par veiksmīgu sadarbību un māksliniecisko gaumi pušķu noformēšanā iestādes vajadzībām.
46.    SIA „NEMO” valdes priekšsēdētājam Viktoram Moisejam – pateicamies par atbalstu.
47.    Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja darbiniekiem, īpaši direktoram Valdemāram Gekišam- pateicība par interesantu bezmaksas ekskursiju organizēšanu iestādes audzēkņiem.
48.    Krāslavas pils kompleksa apsaimniekošanas speciālistam Eduardam Danovskim – pateicība par sadarbību ekskursiju, konkursu un pasākumu organizēšanā.
49.    Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldei, īpaši kapteinim Jānim Vorošilovam - pateicība par personīgo ieguldījumu projekta „Mazie slēpotāji Krāslavā” realizēšanā.
50.    Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Piedrujas robežapsardzības nodaļas priekšniekam Anatolijam Vecelim –pateicība par veiksmīgu sadarbību bērnu patriotiskajā audzināšanā.
51.    A/S „KRĀSLAVA D” valdes priekšsēdētājai Viktorijai Vengrevičai –paldies par izpalīdzību un sponsora atbalstu darbiniekiem Skolotāju dienā.
52.    A/S „KRĀSLAVA D” kolektīvam, īpaši Lonijai Jakovelei par aktīvu atbalstu projekta „Mazie slēpotāji Krāslavā” realizēšanā.
53.    SIA  „Silans” darbiniekiem paldies par atsaucību un personīgo ieguldījumu projekta „Mazie slēpotāji Krāslavā” realizēšanā.
54.    Krāslavas tūrisma un informācijas centram, īpaši Ilzei Stabulniecei– pateicība par aktīvu iesaistīšanos audzēkņu drošības pasākumos, Intai Lipšānei –par sadarbību bērnu pasākumu organizēšanā.
55.    Aulejas pagasta pārvaldes priekšsēdētājam Aivaram Umbraško -paldies par atsaucību un izpalīdzību kvalitatīvu  transporta pakalpojumu sniegšanā.
56.    AS „Latgales piens”- tencinām par sadarbību, vienmēr kvalitatīvu piena produktu piegādi, iespēju audzēkņiem saņemt bezmaksas pienu.
57.    Krāslavas Kultūras nama direktorei Valdai Timulei – paldies par sadarbību bērnu konkursu un svētku organizēšanā.
58.    Valērijam Vorslovam – paldies par atsaucību un izpalīdzību mūzikas centra remontēšanā.

 

PII "Pīlādzītis" vadītāja Svetlana Rukmane                     

Jaunākās ziņas

2022./2023. m.g. grupu komplektēšana

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" bērnu grupas jaunajam mācību gadam...

>>

Jauniešu vasaras darbs iestādē

Krāslavas novada pašvaldības pasākumā “Par jauniešu nodarbināšanu...

>>

Vasaras saulgriežu svētki

Vasaras saulgriežu svinēšana ir sena Eiropas tautu tradīcija, kas...

>>