09/10/2014 15:32

Biedrība "Pīlādzītis klubs"

09.09.2014. - reģistrēta biedrība "Pīlādzītis klubs"

Biedrības mērķi ir:

1) dot ieguldījumu pirmsskolas izglītības kvalitātes uzlabošanā Krāslavas novadā un veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no bērnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa;

2) iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, drošību un veselību, vajadzībām un interesēm;

3) piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā Krāslavas novadā;

4) iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai;

5) piedalīties NVO sadarbības programmās;

6) iesaistīties dažādos projektos, lai sniegt materiālu, finansiālu palīdzību Krāslavas novada pirmsskolas izglītībai, lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni un uzlabotu izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi, uzlabotu darba vides kvalitāti.

Jaunākās ziņas

2022./2023. m.g. grupu komplektēšana

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" bērnu grupas jaunajam mācību gadam...

>>

Jauniešu vasaras darbs iestādē

Krāslavas novada pašvaldības pasākumā “Par jauniešu nodarbināšanu...

>>

Vasaras saulgriežu svētki

Vasaras saulgriežu svinēšana ir sena Eiropas tautu tradīcija, kas...

>>