Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītība ir izglītības, vispārējās izglītības pirmā pakāpe.

  • Latvijā bērni skolai tiek sagatavoti pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās pie izglītības iestādēm (skolās, interešu izglītības iestādēs, u.c.), kas ir reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un licencējušas pirmsskolas izglītības programmas. Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, ir radīta attīstību veicinoša rotaļu materiāltehniskā bāze.
  • Pirmsskolas izglītības programmu saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu (20.pants) apgūst bērni vecumā līdz septiņiem gadiem. Atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja nepieciešams, var pagarināt par vienu gadu, ņemot vērā vecāku vēlmi un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
  • Pirmsskolas vecuma bērnu skolai sagatavo kopš brīža, kad bērns sāk apmeklēt izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu:  no pusotra, divu, trīs, četru vai piecu, sešu (7) gadu vecuma.
  • Pirmsskolas izglītības programmu īsteno pirmsskolas izglītības iestādē vai citā izglītības iestādē, kā arī ģimenē, saņemot metodisku palīdzību izglītības iestādē, kura īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, vai pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā. (Vispārējās izglītības likuma 22. pants)

Izglītojamo uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs:

  • (1) Pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus.
  • (2) Speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās izglītojamos uzņem un no tām atskaita Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. (2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 591)
  • (3) Privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka dibinātājs.
  • (4) Pirmsskolas izglītības iestādes nedrīkst rīkot iestājpārbaudījumus.

Pirmsskolas izglītības programma nodrošina bērnu sagatavošanu skolai, aptverot individualitātes veidošanos, garīgo, fizisko un sociālo attīstību, iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, veselības nostiprināšanu, psiholoģisko sagatavošanu skolai, kā arī valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi. Pirmsskolas vecuma bērnam galvenais darbības veids ir rotaļa, tādēļ pedagoģiskais process ir organizēts tā, ka bērni mācās rotaļājoties.

Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās ir noteikts pirmsskolas izglītības satura mērķi un uzdevumi, pedagoģiskā procesa organizācijas principi, pirmsskolas izglītības apguves plānotie rezultāti un vērtēšanas pamatprincipi, kā arī  valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju prasībām atbilstoši izglītības programmu paraugi.

Saskaņā ar Izglītības likumu (4.pants) un Vispārējās izglītības likumu (201pants) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošana Latvijā ir obligāta.


Jautājumu un neskaidrību gadījumā par bērnu nodrošināšanu ar vietām pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs un pašvaldības līdzfinansējumu, vecāki aicināti vērsties pašvaldības izglītības pārvaldēs. Republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības speciālistu kontaktinformācija pieejama IZM mājaslapā.

Darba lapas - Burti

Metodisks materiāls "Muzikālā pauze"

Metodisks materiāls "Latvijas svētki"

Metodisks materiāls "Pavasara lietas"

Profesijas - spēles materiāli

Rokasgrāmata latviešu valodas apguvei

Dzejoļi par Internetu

Kalendārs bērnu darbu plānošanai

Latgaliešu pasakas

Youtube kanālā Latgolys Producentu Grupa

 ir izvietotas 29 dažādas latgaliešu tautas pasakas, ko var klausīties jebkurā laikā.

Cūkmena detektīvi

Mājaslapā www.cukmens.lv un Cūkmena Facebook lapā tiks publicēti īsi video sižeti, kuros pats Cūkmens izklāstīs ekoprogrammas ietvaros apgūstamo mācību vielu, rādīs, kā pildāmi uzdevumi, kā arī lasīs bērnu iemīļotās pasakas.

Nodarbības tiks publicētas tādā pat secībā, kādā tās ir minētas macību materiālā "Cūkmena detektīvi", kas jau tagad pieejams mājaslapas sadaļā "Mācību materiāli", taču uzdevumus var pildīt arī jauktā secībā vai sākt no tās tēmas, kuru mazie detektīvi pēdējo apguvuši bērnudārzā. Tā kā programmas ietvaros tiek izmantoti materiāli, kas viegli atrodami dabā vai mājās, to lieliski var īstenot arī bērni kopā ar vecākiem, piemēram, dodoties kopīgā pastaigā mežā. 

Ekoprogrammas pamatā ir praktiska darbošanās, kuras laikā bērni apgūst mežu un meža produktus. Tā balstās uz 4 tēmām: "Meža netīrie noslēpumi", "Cūkmenam pa pēdām", "Mežs rotaļlietu kastē" un "Audzēsim skābekli!". Katras tēmas uzdevumos iekļauts princips: "Redzi, dzirdi, klausies, dari", kas nodrošina bērnu aktīvu iesaisti jautrajās nodarbībās. Programma tiek īstenota ilgtermiņa nacionālās kampaņas "Nemēslo mežā!" ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.

 

Šī ir ekoprogrammas "Cūkmena detektīvi" 1. tēmas pirmā video mācību nodarbība. Cūkmens reiz bija cilvēks, taču kādā dienā izmeta atkritumus mežā un pārtapa par cūku. Tad saprata, ka mēslot ir kaitīgi ne tikai pašam, bet arī mežam un dzīvniekiem, un kļuva par tīru mežu aizstāvi. Noklausīsimies Cūkmena leģendu un dosim svinīgo detektīvu zvērestu, lai paši nepārvērstos par cūkām un neļautu mēslot mežā arī citiem!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Renx4uFpar4&feature=emb_logo

Šī ir ekoprogrammas "Cūkmena detektīvi" 1. tēmas otrā video mācību nodarbība. Kopīgi sāksim lasīt asprātīgus un īsus stāstiņus par dažādiem atkritumu veidiem, kas nonāk mežā. Šoreiz - pasaka "Melanholiskā Plēve", bet nākamajā nodarbībā iepazīsim "Smagā Lūžņa" stāstu. Un, protams, arī pildīsim atjautības uzdevumus, kas atrodami burtnīcas lappusēs!

 

https://www.youtube.com/watch?v=lELUDIgEGIA

Skaidrojam, kam jāatrodas mežā, bet kam - atkritumu tvertnē 1. tēmas trešā video mācību nodarbība

https://www.youtube.com/watch?v=pphyBe_dr-8

Kompetenču pieejā balstīta muzikālā darbība pirmsskolā

Krāso! Runā! Raksti! Darba lapas 5-6 gadus veciem bērniem

Klausies un runā!

Rokasgrāmata par ārā nodarbībām

Pozitīvai uzvedībai - noteikumi bērniem

Latviskās kultūras mācību programma pirmsskolai

Metodikas, integrētie mācību līdzekļi, kuros latviešu tradicionālā kultūra ir atspoguļota pilnvērtīgi un mūsdienu bērniem saprotami.

Vingrošana prāta attīstībai

Emocionālā audzināšana

Bērnu tiesību aizsardzības sistēma

Seksuālā attīstība un seksuālā vardarbība

Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesībās

Izglītības iniciatīvu centrs

Uzdevumi putras stundai