Pirmsskolēnu aktīva mācīšanās: pedagoga loma attīstošās vides veidošanā un izzinošās bērnu darbības veicināšanā

Pirmsskolēnu aktīva mācīšanās: pedagoga loma attīstošās vides veidošanā un izzinošās bērnu darbības veicināšanā

Kursu anotācija:

 

Dalībnieki iepazīsies ar Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” pedagogu praktisku pieredzi pirmsskolēnu aktīvās mācīšanas stimulēšanā: ar attīstošās vides veidošanu, ar pašizstrādātām autoru attīstošām spēlēm, ar izzinošās bērnu darbības veicināšanas metodēm.

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības pedagogi

 

Kursu apjoms: 2.st.

Kursu saskaņojums:Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas L.Miglānes,2019.gada 21. martā

 

Starpdisciplionārā pieeja pirmsskolas vecuma bērnu fiziskās attīstības veicināšanā

3.st. A programma

Tēmas:

  • koriģējošās vingrošanas kompleksi bērniem sirds un asinsvadu stiprināšanai (vada sporta skolotāja Z.Bernāte);
  • logoritmika – vingrinājumi muskuļu aparāta stiprināšanai, sirds un asinsvadu stiprināšanai, garīgās veselības stiprināšanai (vada logopēde M.Plivča);
  • latviskā vingrošana ģimenē un mācību iestādē, latviskā dzīvesziņa caur kustību (vada pirmsskolas skolotājas I.Eisaka)
  • ieteikumi kustīgā pirmsskolēna ēdienkartei (vada ārsta palīgs J.Menicka)

Klausītāji saņem apliecības.

Krāslavas novada Izglītības pārvaldes saskaņojums 11.09.17.

Pieteikties: pii.piladzitis@remove-this.inbox.lv

Dalības maksa: 5.00 eiro vienam klausītājam, grupas lielums 10-15 dalībnieki

 

 

Programmas mērķauditorija Pirmsskolas izglītības pedagogi, sporta skolotāji

Programmas mērķis Informēt mērķauditoriju par starpdisciplionāro pieeju pirmsskolas izglītībā un sporta integrēšanu citās mācību jomās.

Programmas uzdevumi:

  1. Sniegt jaunas zināšanas par netradicionāliem vingrošanas veidiem.
  2. Paplašināt skolotāju kompetences pirmsskolēnu veselības stiprināšanā.
  3. Popularizēt veselīgo dzīvesveidu.
 

 

 

Praktiskie vingrinājumi izglītojāmo radošuma kompetences un pašizpausmes attīstībai teātra mākslas jomā (A)

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma (A), programmas apjoms 12 stundas.

 

Kursus vada Jeļena Vorošilova (Mg. paed.)

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” vadītājas vietniece izglītības jomā; interešu izglītības programmas „Sižeta lomu rotaļas” (Krāslavas novada domes interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas 04.12.2017. licence Nr.2) privātprakses pedagogs (IKVD pedagoga privātpraks sertifikāts Nr.17-176); tālr: 28371980, e-pasts: elena.vorosilova@remove-this.inbox.lv

Kursu lektore ir izdevniecībā RaKa topošās grāmatas “Teātra pulciņš pirmsskolā un sākumskolā. Metodiski ieteikumi” autore un izdevniecībā “Pētergailis” izdotās grāmatas “ Sanākam svētkus svinēt!”autore.

Anotācija:

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Praktiskie vingrinājumi izglītojamo radošuma kompetences un pašizpausmes attīstībai teātra mākslas jomā” sniedz iespēju aktualizēt būtiskākos jautājumus pirmskolēnu un sākumskolas skolēnu pašizpausmes mākslā izglītības iestādē. Programma izstrādāta saskaņā ar VISC 2016.gada Metodiskiem ieteikumiem interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai teātra mākslā.

Programmas mērķis: Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences par pirmskolēnu un sākumskolas skolēnu sociālo un emocionālo prasmju attīstību, sadarboties un līdzdarboties prasmju veidošanu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību pamatiem.

Programmas uzdevumi:

1. Organizēt nodarbību par interešu izglītības programmas veidošanu un īstenošanu teātra mākslā teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, sniedzot ieskatu par procesa organizēšanas iespējām izglītības iestādē.

2. Veidot izpratni par dažādiem praktiskiem paņēmieniem izglītojamo radošuma kompetences attīstībā, īpašu uzmanību pievēršot aktuālākajiem audzināšanas darba uzdevumiem izglītojamā attieksmes veidošanai.

3. Sniegt priekšstatus par caurviju prasmju attīstības sistēmu teātra mākslas jomā.

Plānotie rezultāti:

1. Pedagogi ir aktualizējuši audzināšanas teorētiskos un praktiskos aspektus.

2. Pedagogi ir guvuši ierosmi radošai pieejai, sekmējot izglītojamo kā radošo cilvēku izaugsmes procesu un veicinot viņu vērtības, tikumus un caurviju prasmes, kas kopā ar zināšanām, izpratni un pamatprasmēm veido vairāku lietpratību pamatus.

Pedagogu mērķgrupas: pirmsskolas un sākumskolas izglītības pedagogi, interešu izglītības pedagogi, bērnu nometņu pedagogi, pirmskolu un sākumskolu mūzikas skolotāji, bērnu svētku animatori. Dalībnieki par A kursa programmas apguvi saņem pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi apliecinošu dokumentu – apliecību.

Programmas saskaņojums: Krāslavas novada Izglītības pārvaldes 2018.gada 16.maija saskaņojums Nr 7.

 

Dalības maksa (vienam kursu klausītājam): 15.00 € , klausītāji saņem kvītis.

Kursus var īstenot Jūsu izglītības iestādē. Grupas lielums: 10 - 20 klausītāji.

Pieteikties kursiem: elena.vorosilova@inbox.lv, tel. 28371980

PILSONISKĀS AUDZINĀŠANAS UN PILSONISKĀS LĪDZDALĪBAS SEKMĒŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

  • Kursi pirmsskolas izglītības pedagogiem, A programma 8 stundu apjomā

Programma saskaņota ar Krāslavas novada Izglītības Parvaldi

                         2018.gada 05.februārī, Nr. 4

Programmas vadītāji

    

 

 Aina Rihlicka

Ilona Eisaka

 

Tēmas:

 

·  Pilsoniskās audzināšanas būtība, aktīvais un tradicionālais pilsoniskums

·  Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības struktūrmodelis

·  Metodiskie ieteikumi un idejas pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai

·  Audzināšanas jēdziena un sasniedzamo rezultātu definējums aktuālajos normatīvajos dokumentos un zinātniskais definējums

·  Latvijas valsts simtgades koncepts un iespējamā līdzdalība.

 

Pieteikties: pii.piladzitis@remove-this.inbox.lv

Dalības maksa: 10.00 eiro vienam klausītājam, grupas lielums 10-15 dalībnieki