Drošas emocionālās piesaistes nozīme bērna dzīvē, tās veicināšanās paņēmieni

Programmas mērķauditorija: pedagogi, vecāki, citi speciālisti, kas strādā ar bērniem un ģimenēm.

 

Programmas mērķissekmēt  pedagogu  un citu speciālistu  profesionālo kompetenci  par bērnu audzināšanas jautājumiem,  vecāku izpratni par bērnu vajadzībām  un, pirmkārt, par emocionālām vajadzībām, kuru apmierināšana   nav iespējama bez  drošās emocionālās piesaistes. Tas, savukārt, sekmē bērna attīstību un veiksmīgu funkcionēšanos sabiedrībā turpmākajā dzīvē.

 

Lektors – Mg. psych. Aija Centnere.

6 stundu kursi

Saskaņojums nr.5 ar Krāslavas Izglītības pārvaldi 2020.gada   septembrī

Logopēdisko problēmu identificēšana un korekcija ar Montesori metodēm

 

Montesori pedagoģijas principu ievadlekcijas mērķis iriepazīstināt pedagogus un vecākus ar Montesori metodes pamatprincipiem, kā arī nodemonstrēt praktiskus vingrinājumus, kas varētu noderēt, strādājot ar bērniem ikdienā. Šī metode dod rezultātus tikai tad, ja to praktizē pareizi un regulāri, tādēļ ir svarīgi uzsvērt un izskaidrot katra uzdevuma nozīmīgumu un efektu, ko tas dod ilgtermiņā.

 

Programmas mērķauditorija

Pedagogi, vecāki un ikviens, kura darbs un ikdiena ir saistīta ar komunikāciju ar bērniem.

Kursu pasniedzējas:

Dana Lahtionova, profesionālais bakalaura grāds izglītībā, profesionālais maģistra grāds speciālajā pedagoģijā un skolotāja logopēda kvalifikācija.

Olga Solima, sertificēta audiologopēde (ārstniecības persona), Montesori pedagoģe apmācībā.

 

Stundu skaits: 5 h

2020.gada 22.septembra saskaņojuma Nr.4 ar Krāslavas novada Izglītības pārvaldi

Vispusīga bērnu attīstība līdz 3 gadu vecumam

 

Nodarbībā tiks sniegta informācija par bērnu (0-3 gadi) attīstības standartiem pēc Bayley III skalas, ļaujot konstatēt vai bērns attīstās atbilstoši savam vecumam, vai viņa prasmes neapaliek no vienaudžu prasmēm, vai nav jāsāk domāt par īpašu palīdzību bērnam.

A kursi, 4.st., programmas vadītāja: Mag. Psych. Ludmila Vasiļjeva

 

Krāslavas novada IP 2019.gada 30.oktobra saskaņojums Nr.7

 

Mērķauditorijs; pirmsskolas pedagogi, ārsti, vecāki

 

Cienoša komunikācija un Biodanza

Nodarbības mērķis ir palīdzēt dalībniekiem radīt un nostiprināt saikni un kontaktu ar sevi un citiem, savā saskarsmē novērst to, kas šķir un rada konfliktus, lai spētu veidot empātiskas un uz sadarbību vērstas attiecības izmantojot

Cienošas komunikācijas metodi (verbālā komunikācija) un
Biodanza metodi (neverbālā komunikācija)

A kursi , 4 st.

Programmas vadītāja: Kristiāna Kalniņa, biodanza skolotāja, mākslas skolotāja un terapeite, veselības aprūpes speciāliste

 

Krāslavas novada IP 2019.gada 23.septembra saskaņojums Nr. 5

 Mērķauditorija: pedagogi, vecāki

Pirmsskolēnu aktīva mācīšanās: pedagoga loma attīstošās vides veidošanā un izzinošās bērnu darbības veicināšanā

Pirmsskolēnu aktīva mācīšanās: pedagoga loma attīstošās vides veidošanā un izzinošās bērnu darbības veicināšanā

Kursu anotācija:

 

Dalībnieki iepazīsies ar Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” pedagogu praktisku pieredzi pirmsskolēnu aktīvās mācīšanas stimulēšanā: ar attīstošās vides veidošanu, ar pašizstrādātām autoru attīstošām spēlēm, ar izzinošās bērnu darbības veicināšanas metodēm.

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības pedagogi

 

Kursu apjoms: 2.st.

Kursu saskaņojums:Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas L.Miglānes,2019.gada 21. martā

 

Praktiskie vingrinājumi izglītojāmo radošuma kompetences un pašizpausmes attīstībai teātra mākslas jomā (A)

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma (A), programmas apjoms 12 stundas.

 

Kursus vada Jeļena Vorošilova (Mg. paed.)

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” vadītājas vietniece izglītības jomā; interešu izglītības programmas „Sižeta lomu rotaļas” (Krāslavas novada domes interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas 04.12.2017. licence Nr.2) privātprakses pedagogs (IKVD pedagoga privātpraks sertifikāts Nr.17-176); tālr: 28371980, e-pasts: elena.vorosilova@remove-this.inbox.lv

Kursu lektore ir izdevniecībā RaKa topošās grāmatas “Teātra pulciņš pirmsskolā un sākumskolā. Metodiski ieteikumi” autore un izdevniecībā “Pētergailis” izdotās grāmatas “ Sanākam svētkus svinēt!”autore.

Anotācija:

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Praktiskie vingrinājumi izglītojamo radošuma kompetences un pašizpausmes attīstībai teātra mākslas jomā” sniedz iespēju aktualizēt būtiskākos jautājumus pirmskolēnu un sākumskolas skolēnu pašizpausmes mākslā izglītības iestādē. Programma izstrādāta saskaņā ar VISC 2016.gada Metodiskiem ieteikumiem interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai teātra mākslā.

Programmas mērķis: Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences par pirmskolēnu un sākumskolas skolēnu sociālo un emocionālo prasmju attīstību, sadarboties un līdzdarboties prasmju veidošanu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību pamatiem.

Programmas uzdevumi:

1. Organizēt nodarbību par interešu izglītības programmas veidošanu un īstenošanu teātra mākslā teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, sniedzot ieskatu par procesa organizēšanas iespējām izglītības iestādē.

2. Veidot izpratni par dažādiem praktiskiem paņēmieniem izglītojamo radošuma kompetences attīstībā, īpašu uzmanību pievēršot aktuālākajiem audzināšanas darba uzdevumiem izglītojamā attieksmes veidošanai.

3. Sniegt priekšstatus par caurviju prasmju attīstības sistēmu teātra mākslas jomā.

Plānotie rezultāti:

1. Pedagogi ir aktualizējuši audzināšanas teorētiskos un praktiskos aspektus.

2. Pedagogi ir guvuši ierosmi radošai pieejai, sekmējot izglītojamo kā radošo cilvēku izaugsmes procesu un veicinot viņu vērtības, tikumus un caurviju prasmes, kas kopā ar zināšanām, izpratni un pamatprasmēm veido vairāku lietpratību pamatus.

Pedagogu mērķgrupas: pirmsskolas un sākumskolas izglītības pedagogi, interešu izglītības pedagogi, bērnu nometņu pedagogi, pirmskolu un sākumskolu mūzikas skolotāji, bērnu svētku animatori. Dalībnieki par A kursa programmas apguvi saņem pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi apliecinošu dokumentu – apliecību.

Programmas saskaņojums: Krāslavas novada Izglītības pārvaldes 2018.gada 16.maija saskaņojums Nr 7.

 

Dalības maksa (vienam kursu klausītājam): 15.00 € , klausītāji saņem kvītis.

Kursus var īstenot Jūsu izglītības iestādē. Grupas lielums: 10 - 20 klausītāji.

Pieteikties kursiem: elena.vorosilova@inbox.lv, tel. 28371980

PILSONISKĀS AUDZINĀŠANAS UN PILSONISKĀS LĪDZDALĪBAS SEKMĒŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

  • Kursi pirmsskolas izglītības pedagogiem, A programma 8 stundu apjomā

Programma saskaņota ar Krāslavas novada Izglītības Parvaldi

                         2018.gada 05.februārī, Nr. 4

Programmas vadītāji

    

 

 Aina Rihlicka

Ilona Eisaka

 

Tēmas:

 

·  Pilsoniskās audzināšanas būtība, aktīvais un tradicionālais pilsoniskums

·  Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības struktūrmodelis

·  Metodiskie ieteikumi un idejas pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai

·  Audzināšanas jēdziena un sasniedzamo rezultātu definējums aktuālajos normatīvajos dokumentos un zinātniskais definējums

·  Latvijas valsts simtgades koncepts un iespējamā līdzdalība.

 

Pieteikties: pii.piladzitis@remove-this.inbox.lv

Dalības maksa: 10.00 eiro vienam klausītājam, grupas lielums 10-15 dalībnieki