Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs 21.,22., 23., 24.augustā rīko pedagogu profesionālās pilnveides 8 h bezmaksas kursus speciālajā izglītībā " 4 - 6 gadīgo bērnu attīstības izpētes iespējas un nozīme, nodarbības un korekcijas pasākumi

Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs 21.,22., 23., 24.augustā rīko pedagogu profesionālās pilnveides 8 h bezmaksas kursus speciālajā izglītībā " 4 - 6 gadīgo bērnu attīstības izpētes iespējas un nozīme, nodarbību un korekcijas pasākumu metodiskais nodrošinājums.

Pedagogu un atbalsta personāla darbs ar vecākiem".

Aicinām pieteikties kursiem, aizpildot viena izvēlētā datuma pieteikuma anketu, kā arī laicīgi ziņot, ja nevarēsiet piedalīties kursos!

21.augusts (klātiene)https://forms.gle/uGSUQUYAfWgFxPH36

22.augusts (klātiene)https://forms.gle/f6c7ocEUmmVmVVMx8

23.augusts  (ZOOM tiešsaiste)https://forms.gle/mNCRqMBDp3h3UytU9

24.augusts  (ZOOM tiešsaiste)https://forms.gle/ra8NJvkta4QAP3xG7

Sīkāka informācija par kursu norisi tiks izsūtīta uz anketās norādītajiem e-pastiem ( pārliecinieties par norādīto e-pastu precizitāti)

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programma “Mācīšanās lietpratībai pirmsskolā”

Programma, apjoms: “Mācīšanās lietpratībai pirmsskolā”, 36 stundas (četras dienas no plkst.10.00 līdz 17.00).

 

Norises datums un laiks:

14.-15.06.2023. plkst. 10:00 - 17:00

26.-27.06. 2023. plkst.10:00 - 17:00

 

Programmas mērķauditorija: pirmsskolas pedagogi.

Programmas mērķis: paaugstināt pirmsskolu pedagogu kompetences, paplašinot zināšanas par atbilstošu mācīšanās pieeju un daudzveidīgu stratēģiju izmantošanu bērnu pratību pamatu veidošanai.

Programmas uzdevumi:

- pilnveidot pedagogu zināšanas par mācīšanās priekšnoteikumiem, bērnu spēju mācīties, mācīšanās dabiskajiem procesiem;

- iepazīstināt ar praktiskām metodēm jēgpilnai, motivētai mācību procesa organizēšanai zināšanu, izpratnes, caurviju un pamatprasmju apguvei, atbilstoši

izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem, bērna spējām, interesēm, individuālajai pieredzei un vajadzībām;

- padziļināt izpratni par sociāli emocionālo prasmju apguvi pirmskolā, vērtībās balstītu ieradumu veidošanas iespējām.

Plānotie rezultāti: programmas apguves rezultātā skolotāji paplašina zināšanas par mācīšanās priekšnoteikumiem un bērnu spējām mācīties, par bērna izziņas

darbības, sistēmiskās domāšanas pilnveidi un konstruktīvisma pieejas īstenošanu. Dalībnieki apgūst praktiskas metodes jēgpilnai, motivētai mācību procesa organizēšanai, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, bērna spējām, interesēm, individuālajai pieredzei un vajadzībām.

 

Programmas dalībnieki

- zina bērnu mācīšanās principus, apzinās mācīšanās dabiskos procesus;

- izprot bērnu domāšanas procesus un izziņas darbības, caurviju prasmju un vērtībās balstītu ieradumu apguves un pilnveides iespējas;

- prot izmantot daudzveidīgas praktiskās metodes un paņēmienus jēgpilnai, motivētai mācību procesa organizēšanai, rosinot mācīties iedziļinoties;

- īsteno komandas darbu pirmsskolas izglītības iestādē un sadarbojas ar vecākiem bērnu attīstības sekmēšanai.

 

Pieteikties pie vadītajas S.Rukmanes līdz 25.04.2023.